Ersättning för skolskjuts som kommunen betalar till vårdnadshavaren

Har getts
11.10.2019
Diarienummer
VH/2911/00.01.00/2019

Beskrivning av ärendet

Kommunen har i vissa situationer som föreskrivs i lagen skyldighet att betala understöd till elevens vårdnadshavare för elevens skolskjuts. Understödet har som syfte att täcka kostnader som vårdnadshavaren förorsakas för transport av eleven. Är understöd som kommunen betalar till elevens vårdnadshavare för skolskjuts skattepliktig förvärvsinkomst? 

Bakgrund

Enligt 32 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning har en elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning under vissa förutsättningar rätt till fri transport. I lagen förskrivs även att elev i förskoleundervisning har rätt till fri transport.

Alternativet till fri transport är ett tillräckligt understöd som ska beviljas för transport eller ledsagande av eleven. Utbildningsanordnaren (i allmänhet kommunen) har rätt att välja om den anordnar fri transport för eleven eller om den beviljar understöd för transport eller ledsagande av eleven.

Beslut om grunderna för fri skolskjuts och om understödets belopp fattas kommunvis. Utgångspunkten är att understödet betalas till elevens vårdnadshavare.

Enligt 29 § i inkomstskattelagen (ISkL) utgörs skattepliktig inkomst av den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. Skattepliktig förvärvsinkomst är bland annat lön och därmed jämförbar inkomst i arbetsförhållande samt förmån eller ersättning som erhållits i stället för sådan inkomst (61 § i ISkL).

Ställningstagande

Syftet med det understöd som kommunen betalar är att ersätta vårdnadshavaren för de kostnader som transporten av eleven förorsakar. Vad som är ett tillräckligt understöd förskrivs inte i lagen. Understödets belopp och grunderna för det varierar mellan kommunerna. Med hjälp av understödet ersätter kommunen i praktiken elevens vårdnadshavare för kostnader som enligt lagen hör till kommunen.

Om understödets belopp inte överstiger de egentliga kostnader som transporten förorsakar är det inte fråga om skattepliktig inkomst som avses i 29 § i ISkL, utan understödet är skattefritt för vårdnadshavaren. Eftersom de egentliga kostnaderna i allmänhet är svåra att reda ut, kan det ersättningsbelopp som kommunen fattat beslut om anses som skattefritt. De kostnader som vårdnadshavaren förorsakats för transport av eleven är inte avdragsgilla i beskattningen.

De kostnader som transporten förorsakat och det understöd som kommunen betalat inverkar inte minskande på vårdnadshavarens avdrag för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Minna Palomäki