Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fördelningen av beskattningsbar inkomst inom öppna bolag och kommanditbolag

Har getts
1.2.2019
Diarienummer
VH/455/00.01.00/2019
Ersätter anvisningen
A151/200/2017

Beskrivning av ärendet

Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrades 1.1.2016. På vilket sätt inverkar de nya bestämmelserna på hur dessa bolags inkomst fördelas på bolagsmännen för beskattning?

Bakgrund

En näringssammanslutnings resultat fördelas för beskattning som delägarnas inkomst enligt de andelar som dessa har av sammanslutningens inkomst (inkomstskattelagen, ISkL 16 § 1 mom.). Fördelningen grundar sig på bestämmelserna i lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

I 2 kap. 9 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag föreskrivs om delning av vinst mellan bolagsmän i ett öppet bolag. Bestämmelserna i 2 kap. är dispositiva, dvs. att de tillämpas om inte annat överenskommits i bolagsavtalet (2 kap. 1 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

I 7 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag föreskrivs om delning av vinst mellan bolagsmän i kommanditbolag. Vad som föreskrivs i 7 kap. 4 § i lagen tillämpas om inte annat har överenskommits i bolagsavtalet eller separat.

I 1 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag som trädde i kraft vid ingången av år 2016 föreskrivs om bolagsavtalet och ändring av det. Ett beslut om ändring av bolagsavtalet ska utan dröjsmål anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Om bolagsavtalet har ändrats innan ändringen av lagen om öppna bolag och kommanditbolag trädde i kraft 1.1.2016, ska ändringen av bolagsavtalet registreras inom fem år från lagändringen. Om ändringen av bolagsavtalet inte anmäls till handelsregistret inom fem år från att lagen har trätt i kraft, dvs. senast 31.12.2020, förfaller ändringarna i bolagsavtalet och bolagsavtalet tillämpas i den form det hade då det senast registrerades i handelsregistret.

Delning av vinst i öppna bolag (Lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 2 kap. 9 §):

Av räkenskapsperiodens vinst betalas till varje bolagsman först en andel, som motsvarar räntan enligt 3 § 2 mom. räntelagen, på hans vid räkenskapsperiodens ingång återstående insats. Om vinsten inte förslår till full betalning på andelarna, delas den i förhållande till insatsernas storlek.

Sedan bolagsmännen har fått ut sin andel av vinsten enligt 1 mom., delas återstoden av vinsten jämnt mellan dem. En förlust delas jämnt mellan bolagsmännen. Om en jämn delning är oskälig, kan andelarna jämkas.

Har i bolagsavtalet överenskommits om en viss grund för fördelningen endast av vinsten respektive förlusten, skall denna grund tillämpas på fördelningen av både vinst och förlust.

En bolagsman har efter det bokslutet uppgjorts rätt att lyfta sin vinstandel, i den mån den inte behövs för att fylla en brist i hans avtalade bolagsinsats. Förlustandelar dras av från bolagsinsatsen.

Delning av vinst i kommanditbolag (Lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 7 kap. 4 §):

Till en tyst bolagsman betalas av bolagets vinst en andel som motsvarar räntan enligt 3 § 2 mom. räntelagen på den vid räkenskapsperiodens början inbetalda insatsen. Härefter delas återstoden av vinsten mellan de ansvariga bolagsmännen. Om vinsten inte förslår till betalning av de tysta bolagmännens vinstandelar till fullt belopp, delas vinsten mellan dem i förhållande till de insatser som är inbetalda vid räkenskapsperiodens ingång.

Ställningstagande

Ändringen i lagen om öppna bolag och kommanditbolag, som trädde i kraft 1.1.2016, inverkar på stadgorna som gäller vinstutdelning i öppna bolag och kommanditbolag. Lagändringen inverkar t.ex. inte på tillämpandet av stadgan om kringgående av skatt 28 § i lagen om beskattningsförfarande eller lagen om skatt på arv och gåva vid specialarrangemang som gäller vinstutdelning.

Delning av vinst i öppna bolag fr.o.m. 1.1.2016

Öppna bolags inkomst delas för beskattning som bolagsmännens inkomst enligt det registrerade bolagsavtalets bestämmelse om delning av vinst. Om det inte finns bestämmelser om vinstfördelningen i det registrerade bolagsavtalet ska bestämmelserna om delning av vinst och förlust i lagen om öppna bolag och kommanditbolag tillämpas i beskattningen. Bestämmelsen om vinstfördelningen i bolagsavtalet behöver inte vara uttömmande utan i den kan man t.ex. bestämma om principerna för vinstfördelningen på så vis att en noggrannare fördelning ska göras årligen i enlighet med dessa principer eller alternativt kan man hänvisa till ett separat delägaravtal.

Bolagsmännen måste följa det registrerade bolagsavtalets bestämmelse vid beslut om vinstfördelning. Man kan inte endast genom bolagsmännens enhälliga beslut avvika från en bestämmelse i ett registrerat bolagsavtal på så sätt att man skulle beakta det enhälliga beslutet på ett sätt som inverkar på beskattningen. Om man vill avvika från bestämmelsen i bolagsavtalet i beskattningen måste man registrera ett bolagsavtal med en ny bestämmelse om vinstfördelning eller ett beslut om ändring av bolagsavtalet.

För att precisera förhållandena mellan bolagsmännen kan man utifrån bolagsavtalet utarbeta ett separat delägaravtal (regeringens proposition 17/2015). En avvikelse från lagen om öppna bolag och kommanditbolag i inkomstbeskattningen av öppna bolag förutsätter dock en bestämmelse i ett registrerat bolagsavtal. Om det i bolagsavtalet har bestämts om vinstfördelningen på så sätt att bestämmelsen lämnar rum för årligt övervägande, kan noggrannare bestämmelser om vinstfördelningen avtalas om till exempel i delägaravtalet.

Under övergångsperioden delas öppna bolags inkomster för beskattning som bolagsmännens inkomst i enlighet med följande principer:

  1. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning och om vinstfördelningen sker i enlighet med denna bestämmelse, tillämpas i vinstfördelningen bestämmelsen i det registrerade bolagsavtalet.
  2. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning som har ändrats innan 1.1.2016, men om ändringen inte har registrerats, tillämpas den här ändringen till och med 31.12.2020. Om ändringen inte registreras under övergångsperioden, delas vinsten efter övergångsperioden i enlighet med den bestämmelse om vinstfördelning som finns i det registrerade bolagsavtalet.
  3. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning, som har ändrats 1.1.2016 eller senare, tillämpas den ändrade bestämmelsen om vinstfördelning från och med dagen då ändringsavtalet undertecknades, om ändringen har registrerats i handelsregistret. Om ändringen inte har registrerats, ska det senast gällande bolagsavtalet tillämpas.
  4. Om det i det registrerade bolagsavtalet inte finns någon bestämmelse om vinstfördelning, men om det innan 1.1.2016 har lagts till en bestämmelse om vinstfördelning i bolagsavtalet och om bestämmelsen inte har registrerats, ska denna ändring tillämpas fram till 31.12.2020. Om ändringen inte registreras under övergångsperioden delas vinsten efter övergångsperioden i enlighet med lagen om öppna bolag och kommanditbolag.
  5. Om det i det registrerade bolagsavtalet inte finns någon bestämmelse om vinstfördelning, men om det 1.1.2016 eller senare har lagts till en bestämmelse om vinstfördelning i bolagsavtalet, ska den tillagda bestämmelsen tillämpas från och med dagen då ändringsavtalet undertecknades, om ändringen har registrerats i handelsregistret. Om ändringen inte har registrerats, tillämpas de bestämmelser i lagen om öppna bolag och kommanditbolag som gäller vinstfördelningen.

Delning av vinst i kommanditbolag fr.o.m. 1.1.2016

Kommanditbolagets inkomst fördelas för beskattning som bolagsmännens inkomst enligt bestämmelsen om delning av vinst i bolagsavtalet eller i något annat avtal. Om det inte i bolagsavtalet eller i något annat avtal har överenskommits om vinstfördelning ska bestämmelsen om delning av vinst och förlust i 7 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag tillämpas.

Man kan även efter lagändringen som trädde i kraft 1.1.2016 i beskattningen avvika från presumtionsbestämmelsen i 7 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag som gäller vinstfördelning också med stöd av något annat avtal än det registrerade bolagsavtalets bestämmelse. Därför har registreringen av bolagsavtalet inte en likadan betydelse för delningen av ett kommanditbolags inkomst i bolagsmännens beskattning som för delningen av ett öppets bolags inkomst i bolagsmännens beskattning. Inkomsten delas för beskattning mellan bolagsmännen så som bolagsmännen har överenskommit om delning av vinst i kommanditbolagets bolagsavtal eller i något annat avtal.

ledande skattesakkunnig   Sami Varonen

ledande skattesakkunnig   Kirsi Tuunala

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2019