Fördelningen av beskattningsbar inkomst inom öppna bolag och kommanditbolag

Diarienummer
A73/200/2017

Beskrivning av ärendet

Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrades 1.1.2016. På vilket sätt inverkar de nya bestämmelserna på hur personbolagens inkomst fördelas på bolagsmännen för beskattning?

Bakgrund

En näringssammanslutnings resultat fördelas för beskattning som delägarnas inkomst enligt de andelar som dessa har av sammanslutningens inkomst (inkomstskattelagen, ISkL 16 § 1 mom.). Fördelningen grundar sig på bolagsavtalets bestämmelser om vinstandelar eller på bestämmelserna i lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

I 2 kap. i lagen om öppna bolag och kommanditbolag finns bestämmelser om förhållandena mellan bolagsmännen i ett öppet bolag. Bestämmelserna i 2 kap. är dispositiva, dvs. de tillämpas om inte annat överenskommits i bolagsavtalet (2 kap. 1 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag). På motsvarande sätt tillämpas på kommanditbolag och deras bolagsmän vad som föreskrivs i 2–6 kap. om öppna bolag och deras bolagsmän, om inte något annat föreskrivs nedan (7 kap. 2 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

I 1 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag som trädde i kraft vid ingången av år 2016 finns bestämmelser om bolagsavtalet och ändring av det. Ett beslut om ändring av bolagsavtalet ska utan dröjsmål anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Om bolagsavtalet har ändrats innan ändringen av lagen om öppna bolag och kommanditbolag trädde i kraft 1.1.2016, ska ändringen av bolagsavtalet registreras inom fem år från lagändringen. Om ändringen av bolagsavtalet inte anmäls till handelsregistret inom fem år från att lagen har trätt i kraft, dvs. senast 31.12.2020, förfaller ändringarna i bolagsavtalet och bolagsavtalet tillämpas i den form det hade då det senast registrerades i handelsregistret.

I allmänhet finns det bestämmelser om vinstfördelningen i bolagsavtalet. Om det inte finns bestämmelser om vinstfördelningen i bolagsavtalet ska bestämmelserna om delning av vinst och förlust i lagen om öppna bolag och kommanditbolag tillämpas. När det gäller öppna bolag finns bestämmelserna om delning av vinst och förlust i 2 kap. 9 §, och när det gäller kommanditbolag i 7 kap. 4 §.

Lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 2 kap. 9 §:

Av räkenskapsperiodens vinst betalas till varje bolagsman först en andel, som motsvarar räntan enligt 3 § 2 mom. räntelagen, på hans vid räkenskapsperiodens ingång återstående insats. Om vinsten inte förslår till full betalning på andelarna, delas den i förhållande till insatsernas storlek.

Sedan bolagsmännen har fått ut sin andel av vinsten enligt 1 mom., delas återstoden av vinsten jämnt mellan dem. En förlust delas jämnt mellan bolagsmännen. Om en jämn delning är oskälig, kan andelarna jämkas.

Har i bolagsavtalet överenskommits om en viss grund för fördelningen endast av vinsten respektive förlusten, skall denna grund tillämpas på fördelningen av både vinst och förlust.

En bolagsman har efter det bokslutet uppgjorts rätt att lyfta sin vinstandel, i den mån den inte behövs för att fylla en brist i hans avtalade bolagsinsats. Förlustandelar dras av från bolagsinsatsen.

Lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 7 kap. 4 §:

Till en tyst bolagsman betalas av bolagets vinst en andel som motsvarar räntan enligt 3 § 2 mom. räntelagen på den vid räkenskapsperiodens början inbetalda insatsen. Härefter delas återstoden av vinsten mellan de ansvariga bolagsmännen. Om vinsten inte förslår till betalning av de tysta bolagmännens vinstandelar till fullt belopp, delas vinsten mellan dem i förhållande till de insatser som är inbetalda vid räkenskapsperiodens ingång.

Förlusten i ett kommanditbolag delas mellan de ansvariga bolagsmännen.

I kommanditbolag bestäms de ansvariga bolagsmännens inkomstandelar enligt samma principer som i öppna bolag. Vinstandelen för ett kommanditbolags tysta bolagsman bestäms däremot vanligtvis enligt den ränteprocent som har räknats på hans bolagsinsats.

Ställningstagande

I inkomstbeskattningen delas öppna bolags och kommanditbolags inkomst så att den beskattas i beskattningen av bolagsmännen enligt de andelar som bolagsmännen har av det öppna bolagets och kommanditbolagets inkomst. Det öppna bolagets och kommanditbolagets vinstfördelning ska stämma överens med bolagsavtalets bestämmelse om vinstfördelning. Om det inte finns bestämmelser om vinstfördelningen i bolagsavtalet ska bestämmelserna om delning av vinst och förlust i lagen om öppna bolag och kommanditbolag tillämpas.

I bestämmelsen om vinstfördelningen i bolagsavtalet kan man ändå bestämma om principerna för vinstfördelningen på så vis att en noggrannare fördelning ska göras årligen i enlighet med principerna i bolagsavtalet. Om man ändå vill avvika från bestämmelserna i lagen om öppna bolag och kommanditbolag när det gäller vinstfördelning, ska det finnas en bestämmelse om vinstfördelning i bolagsavtalet.

Bolagsmännen måste följa det registrerade bolagsavtalets bestämmelse. Det här betyder att man inte endast genom ett enhälligt beslut kan avvika från en bestämmelse i bolagsavtalet på så sätt att man skulle beakta det enhälliga beslutet på ett sätt som inverkar på beskattningen. Om man vill avvika från bestämmelsen i bolagsavtalet måste man registrera ett nytt bolagsavtal eller ett beslut om ändring av bolagsavtalet.

För att precisera förhållandena mellan bolagsmännen kan man utifrån bolagsavtalet utarbeta ett separat delägaravtal (regeringens proposition 17/2015). En avvikelse från lagen om öppna bolag och kommanditbolag till den del som gäller vinstfördelning förutsätter ändå en bestämmelse i bolagsavtalet (jfr 2 kap. 1 § och 7 kap. 2 §). Om det i bolagsavtalet har bestämts om vinstfördelningen på så sätt att bestämmelsen lämnar rum för årligt övervägande, kan noggrannare bestämmelser om vinstfördelningen avtalas om till exempel i delägaravtalet.

Under övergångsperioden delas öppna bolags och kommanditbolags inkomster för beskattning som bolagsmännens inkomst i enlighet med följande principer:

  1. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning och om vinstfördelningen sker i enlighet med denna bestämmelse, tillämpas i vinstfördelningen bestämmelsen i det registrerade bolagsavtalet.
  2. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning som har ändrats innan 1.1.2016, men om ändringen inte har registrerats, tillämpas den här ändringen till och med 31.12.2020. Om ändringen inte registreras under övergångsperioden, delas vinsten efter övergångsperioden i enlighet med den bestämmelse om vinstfördelning som finns i det registrerade bolagsavtalet.
  3. Om det i det registrerade bolagsavtalet finns en bestämmelse om vinstfördelning, som har ändrats 1.1.2016 eller senare, tillämpas den ändrade bestämmelsen om vinstfördelning från och med dagen då ändringsavtalet undertecknades, om ändringen har registrerats i handelsregistret. Om ändringen inte har registrerats, ska det senast gällande bolagsavtalet tillämpas.
  4. Om det i det registrerade bolagsavtalet inte finns någon bestämmelse om vinstfördelning, men om det innan 1.1.2016 har lagts till en bestämmelse om vinstfördelning i bolagsavtalet och om bestämmelsen inte har registrerats, ska denna ändring tillämpas fram till 31.12.2020. Om ändringen inte registreras under övergångsperioden delas vinsten efter övergångsperioden i enlighet med lagen om öppna bolag och kommanditbolag.
  5. Om det i det registrerade bolagsavtalet inte finns någon bestämmelse om vinstfördelning, men om det 1.1.2016 eller senare har lagts till en bestämmelse om vinstfördelning i bolagsavtalet, ska den tillagda bestämmelsen tillämpas från och med dagen då ändringsavtalet undertecknades, om ändringen har registrerats i handelsregistret. Om ändringen inte har registrerats, tillämpas de bestämmelser i lagen om öppna bolag och kommanditbolag som gäller vinstfördelningen.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala