Beskattning av ersättning för upphörande av förmån som baserar sig på APL-tilläggspensionssystemet

Har getts
3.9.2020
Diarienummer
VH/5322/00.01.00/2020

Beskrivning av ärendet

Hur behandlar man i beskattningen en ersättning som arbetsgivaren utbetalar som gottgörelse till en arbetstagare på grund av att giltigheten av en förmån som registrerats i APL-tilläggspensionssystemet har upphört?

Bakgrund

Ersättning som betalas ut på grund av att ett registrerat tilläggspensionsskydd har upphört

Lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) ändrades genom lagen (1210/2013) så att de registrerade tilläggspensionsförsäkringar som grundar sig på regleringen i den upphävda lagen om pension för arbetstagare (395/1961) upphörde 31.12.2016. Då avslutades kumuleringen av arbetstagarnas tilläggspensionsskydd som ingår i försäkringen och den eventuella rätt till begravningsbidrag som löntagarens anhöriga har. På motsvarande sätt upphörde också arbetsgivarens skyldighet att betala försäkringsavgiften.

Ett registrerat tilläggsskydd kan ingå i anställningsvillkoren. I denna situation kan arbetsgivaren inte ensidigt försämra anställningsvillkoren. Löntagaren har då i princip rätt till att av arbetsgivaren få en gottgörelse till följd av att förmånerna som grundar sig på tilläggspensionsskyddet upphör.

Eventuellt ersätter arbetsgivaren en förmån som grundar sig på APL-tilläggspensionssystemet och som upphör genom att till löntagaren utbetala en engångsersättning. Ersättningen kan utbetalas som en gottgörelse för att ingen ålders-, invalid- eller familjepension kumuleras längre. Ersättningen kan betalas också till följd av att den rätt som löntagarens anhöriga haft till ett begravningsbidrag upphör.

Skattelagstiftning

Enligt 29 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) är den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde skattepliktig inkomst, om de inte särskilt föreskrivits vara skattefria. Enligt 61 § i inkomstskattelagen är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat lön som mottagits i arbetsförhållande.

Enligt 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996, FörskUL) avses med lön varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande.

I 128 § i ISkL anges att om en fysisk person eller ett dödsbo under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro, som ska anses ha influtit i förskott eller efterskott för två eller flera år och som utgör minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av hans nettoförvärvsinkomst under skatteåret, ska inkomstutjämning verkställas vid beskattningen av en sådan engångsinkomst, om detta yrkas innan beskattningen har slutförs.

Lagstiftningen om sjukförsäkringens premier och avgifter

Enligt lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) ska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna. Som lön som utgör grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betraktas dock inte poster som nämns i 11 kap. 3 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004, SjukförsL).

Enligt sjukförsäkringslagen är en arbetstagare som är försäkrad i Finland skyldig att betala den försäkrades sjukförsäkringspremie, som består av sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie. Sjukvårdspremien fastställs på basis av den försäkrades beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen. Dagpenningspremien fastställs på basis av den försäkrades skattepliktiga löneinkomst. Som lön som utgör grunden för den försäkrades dagpenningspremie betraktas dock inte de poster som nämns i SjukförsL 11 kap. 3 § 3 mom. 

De poster som nämns i 11 kap. 3 § 3 mom. i SjukförsL är bland annat ersättning och annat skadestånd för upphävande av arbetsavtal eller tjänsteförhållande.

Ställningstagande

Beskattning av ersättningen

En ersättning som arbetsgivaren betalar till löntagaren i form av gottgörelse för att löntagarens rätt till en registrerad förmån som baserar sig på APL-tilläggspensionssystemet upphör utgör vederlag för arbete som löntagaren fått på basis av ett anställningsförhållande. Det är inte fråga om ett skattefritt skadestånd eller en därmed jämförbar prestation, pensionsinkomst, begravningsbidrag eller en prestation som erhållits i stället för en sådan prestation. Ersättningen utgör således skattepliktig löneinkomst för löntagaren.

Med tanke på beskattningen av ersättningen har det ingen betydelse att det begravningsbidrag som på basis av APL-tilläggspensionssystemet utbetalats till löntagarens anhöriga vid löntagarens bortgång hade utgjort skattefri inkomst.

Ersättning för upphörande av en förmån som baserar sig på APL-tilläggspensionssystemet utgör förvärvsinkomst som löntagaren fått på förhand. På ersättningen kan således tillämpas inkomstutjämning som avses i 128 § i ISkL, om de villkor som föreskrivs i paragrafen uppfylls. Den tidsperiod då arbetsgivaren hade varit skyldig att betala försäkringspremierna betraktas som kumuleringstiden för inkomsten. Denna period kan betraktas som kumuleringstiden för inkomsten även i det fall att giltighetstiden för förmånen skulle ha upphört, om löntagarens anställning hos arbetsgivaren hade avslutats.

Exempel 1: X Ab har för löntagare A som arbetar i bolagets tjänst tecknat en frivillig pensionsförsäkring som registrerats hos Pensionsskyddscentralen. På basis av villkoren i det aktuella APL-tilläggspensionssystemet skulle försäkringspremier ha betalats till slutet av 2020 om APL-tilläggspensionssystemet hade förblivit i kraft. Enligt villkoren skulle X Ab:s skyldighet att betala försäkringspremierna ha upphört, om A:s anställning hos X Ab hade upphört.

Vid utgången av 2016 ersätter X Ab A för upphörandet av förmånen som grundar sig på APL-tilläggspensionssystemet genom att till A utbetala en kontant prestation som svarar mot pensionen som hade kumulerats 2017–2020. Det är fråga om en engångsinkomst som fåtts på förhand för fyra år. På ersättningen kan man således tillämpa den inkomstutjämning som avses i 128 § i ISkL, om de övriga förutsättningarna för att tillämpa denna uppfylls. Den omständighet att en förutsättning för betalningen av försäkringspremierna vore att anställningen fortsätter har ingen betydelse med tanke på tillämpningen av inkomstutjämningen.

Ersättning som löntagaren får för att en förmån som baserar sig på APL-tilläggspensionssystemet upphör utgör inte sådant skadestånd eller sådan ersättning för upphörande av anställningsförhållandet som avses i 11 kap. 3 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen. Ersättningen räknas således till grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Det finns skäl att observera att arbetsgivarens och löntagarens skyldighet att på basis av ersättningen som grundar sig på APL-tilläggspensionssystemet betala arbetstagarens pensionsförsäkringspremie eller andra lagstadgade försäkringspremier avgörs separat från det ovan nämnda. Till exempel om arbetstagarens pensionsförsäkringspremie finns det mer information i Pensionsskyddscentralens anvisningar.

Fribrev

Av tilläggspension som intjänats med stöd av 30 b § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare fram till den 31 december 2016 ombildas till ett fribrev som motsvarar en ålder för ålderspension på 65 år och på basis av vilket löntagaren har rätt till pension som betalas ut i sinom tid. Det uppstår ingen skattepliktig förmån för löntagaren i och med att fribrevet har skapats. En pension som betalas till hen i sinom tid eller försäkringens eventuella återköpsvärde beskattas enligt de bestämmelser som gällde vid betalningstidpunkten.

Ny frivillig pensionsförsäkring

Arbetstagaren kan till en löntagare betala ut en ersättning på grund av att en förmån som grundar sig på APL-tilläggspensionssystemet upphör genom att hos ett livförsäkringsbolag teckna en frivillig pensionsförsäkring för löntagaren. När en ny försäkring tecknas ger det i allmänhet inte upphov till några omedelbara skattepåföljder för löntagaren. På en ny pensionsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren tillämpas de beskattningsbestämmelser som är i kraft vid tidpunkten för tecknandet av den aktuella försäkringen. Till exempel på en pensionsförsäkring som har tecknats 2016 tillämpas bestämmelserna som var i kraft 2016.

Om löntagaren får välja om hen som ersättning för att den förmån som grundar sig på APL-tilläggspensionssystemet har upphört ska ta en ny försäkring eller om en kontant betalning som svarar mot den icke-kumulerade pensionen ska utbetalas till hen, anses dock löntagaren ha fattat beslut om sin lön. I båda fallen betraktas det belopp som motsvarar penningprestationens värde som skattepliktig löneinkomst för löntagaren.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Piia Luoma