RekryteringsUtbildning i inkomstbeskattning och förskottsuppbörd

Har getts
7.8.2019
Diarienummer
VH/306/00.01.00/2019
Ersätter anvisningen
A112/200/2016

Beskrivning av ärendet

Hur behandlas den RekryteringsUtbildning som arbetsgivaren och arbets- och näringsbyrån genomför tillsammans i inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden för de personers del som deltar i utbildningen och i inkomstbeskattningen av arbetsgivare?

Bakgrund

Att ordna RekryteringsUtbildning

I kapitel 5 i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) föreskrivs om den arbetskraftsutbildning som ordnas som en del av arbetskrafts- och företagsservice enligt nämnda lag. I kapitlets 7 § föreskrivs om gemensam anskaffning av utbildning. Enligt bestämmelsen kan arbetskraftsutbildning genomföras tillsammans med arbetsgivaren, en uppdragsgivare till den som ämnar bli företagare eller ett företag som överlåter företagarrättigheterna så, att denna deltar i finansieringen av utbildningen (gemensam anskaffning av utbildning) när utbildningen ordnas:

  1. för en viss arbetsgivares blivande arbetstagare eller redan anställda eller hyrda arbetstagare, eller
  2. för dem som ämnar bli företagare och skulle ha ett fåtal uppdragsgivare eller som har för avsikt att bedriva företagsverksamhet genom att skaffa sig företagarrättigheter från ett annat företag.

Gemensam anskaffning av utbildning planeras, anskaffas och finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbetskrafts- och näringsförvaltningen. Gemensam anskaffning av utbildning har produktifierats till flera olika produkter, av vilka en utgörs av RekryteringsUtbildningar.

RekryteringsUtbildningar är avsedda för situationer där en arbetsgivare eller en grupp av (flera) arbetsgivare behöver nya kompetenta arbetstagare och det råder brist på arbetssökande eller på personer som utexamineras inom en nära framtid.

RekryteringsUtbildningen skräddarsys för företagets behov. Utbildningen pågår i regel i 3–9 månader men omfattar dock minst 10 utbildningsdagar. Utbildningen ger studenten behörighet till ett visst yrke eller en viss arbetsuppgift. De som utför utbildningen godkänt får i regel arbete hos den arbetsgivare som har ordnat utbildningen. Personen kan också få arbete på ett företag som tillhandahåller hyrd arbetskraft eller arbeta i uppdragsförhållande.

RekryteringsUtbildningen är arbetslivsbaserad. Målet kan vara grund-, fort- eller påbyggnadsutbildning, eller omskolning till nytt yrke. Utbildningen inkluderar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet samt arbetspraktik. Sådana normala introduktions- och personalutbildningar som ska betalas av arbetsgivaren finansieras inte som RekryteringsUtbildningar.

Arbets- och näringsförvaltningen hjälper vid planering och genomförande av utbildningen samt deltar i kostnaderna för utbildningen. Arbets- och näringsförvaltningen konkurrensutsätter även leverantören av branschvis specialutbildning.

Arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen väljer tillsammans deltagarna till utbildningen. I valet kan man också använda lämplighetsbedömningar och -test samt sakkunniga.

Arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen finansierar utbildningen tillsammans. Arbetsgivarens andel enligt upphandlingskontraktet är 30 procent av det totala priset.

Skattelagstiftning

Enligt den allmänna bestämmelsen i 29 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avses med skattepliktig inkomst den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde, om det inte särskilt föreskrivs att de är skattefria. Enligt 61 § i inkomstskattelagen är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat lön i arbetsförhållande.

Skattelagstiftningen innehåller inte bestämmelser om skattebehandlingen av utbildning som ordnas med offentliga medel. I brist på uttryckliga bestämmelser ska de allmänna bestämmelserna och principerna om skatteplikten för inkomst tillämpas på dessa. Enligt 69 b § i inkomstskattelagen uppkommer det inte skattepliktig inkomst när en arbetsgivare bekostar sådan utbildning för en arbetstagare som ligger i arbetsgivarens eller i en till samma koncern hörande arbetsgivares intresse (Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren).

Enligt 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avses med lön varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande.

Enligt 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) är utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster avdragbara [av näringsverksamhetens inkomster].

Beskattningspraxis

Grundutbildning som ordnas med offentliga medel utgör inte skattepliktig förmån för de personer som deltar i utbildningen. Typiska grundutbildningar som hör till vårt skolsystem är grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt de yrkesinriktade grundexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017), examen som avläggs vid högskolor (universitet) och yrkeshögskolor och även de utländska examina som motsvarar dessa.

Inte heller annan utbildning med offentliga medel utöver grundutbildning anses i beskattningspraxis utgöra skattepliktig inkomst för personen som deltar i utbildningen. Som sådan utbildning har betraktats bland annat utbildning som arbets- och näringsförvaltningen har ordnat som en del av den lagstadgade arbetskraftsservicen.

Utgifterna för utbildning av personalen är avdragbara från arbetsgivarens näringsinkomster antingen som utbildningsutgifter eller som löneutgifter. Avdragbara är likaså utgifterna för rekrytering av ny personal.

Slutsatser

RekryteringsUtbildningens omfattning och karaktär varierar från fall till fall. Det är därför möjligt att utbildningen i vissa situationer på grund av sin omfattning och karaktär i beskattningen betraktas som sådan grundutbildning som utgör skattepliktig förmån om arbetsgivaren anordnar den i egen regi.

I det här fallet bör det emellertid observeras att RekryteringsUtbildningen består av arbetskraftsutbildning i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, och att arbets- och näringsförvaltningen till stor del ansvarar för att ordna och betala kostnaderna för denna. Utbildningen ska således behandlas i beskattningen på samma sätt som övrig utbildning som arbetskraftsförvaltningen ordnar.

Det bildas ingen skattepliktig förmån för RekryteringsUtbildningen för den person som deltar i utbildningen på basis av det som anges ovan. Arbetsgivaren är således inte heller skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Det har ingen betydelse om det uppstår ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande mellan arbetsgivaren och den person som deltar i utbildningen.

Arbetsgivarens kostnader för RekryteringsUtbildningen är utgifter för utbildning och rekrytering av personal. Arbetsgivare som bekostar utbildningen får således dra av utgifterna i beskattningen.

Ställningstagande

Personbeskattning och förskottsuppbörd

Det uppstår ingen skattepliktig förmån för RekryteringsUtbildningen för den person som deltar i utbildningen. Den arbetsgivare som anordnar utbildningen är således inte heller skyldig att verkställa förskottsinnehållning.

Inkomstbeskattning av arbetsgivare

Utgifterna för att ordna RekryteringsUtbildningen får dras av i beskattningen från näringsinkomsterna för arbetsgivaren som bekostar utbildningen.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen