Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Resekostnadsersättningar till guider och reseledare

Har getts
4.9.2020
Diarienummer
VH/5756/00.01.00/2020

En föråldrad laghänvisning i anvisningen har uppdaterats. Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas enligt 72 § 1 mom. i inkomstskattelagen arbete på samma arbetsställe i högst tre år.

Beskrivning av ärendet

Kan man betala skattefria resekostnader, dagtraktamenten och inkvarteringskostnader till guiderna och reseledaren i de nedan beskrivna situationerna?

1. En tillfälligt anställd guide från Finland dröjer några veckor eller månader på objektet

En finländsk resebyrå visstidsanställer guide att säsongsarbeta på ett visst resemål. Arbetet kan pågå från några veckor till några månader. Guiderna inkvarteras på hotell eller i hyresbostäder.

Anställningen är en visstidsanställning och arbetsavtalet ingås bara för en säsong (till exempel för tre månader på vintern i Phuket eller på sommaren i Kreta). Det händer att samma personer är i arbetsgivarens tjänst under flera säsonger, men inte nödvändigtvis flera säsonger efter varandra eller så kan det finnas klara pauser mellan säsongerna. Samma person kan arbeta för flera resebyråer under året. Under den övriga tiden kan personerna vistas i Finland, utföra annat arbete, studera osv.

Resebyrån har inte nödvändigtvis ett eget verksamhetsställe på resmålet. Guiderna träffar kunderna på hotellen på sina mottagningstider. I vissa lägen kan en resebyrå hyra en lokal tillsammans med andra resebyråer där guiderna kan arbeta när de inte är på hotellbesök eller rundturer med kunderna.

En guide som bor flera månader på ett resemål kan till exempel göra en sju dagars rundresa, varvid han eller hon är borta från bostaden på resemålet och beroende av restaurangmåltider. Då betalar resebyrån måltids- och inkvarteringskostnaderna under rundresan.

2. En i Finland tillfälligt anställd guide stannar hela säsongen på resemålet

För övrigt samma grundförutsättningar som ovan men guiden är på samma resemål hela säsongen, till exempel åtta månader eller ett år.

3. En i Finland tillfälligt anställd reseledare på en kort rundresa

En i Finland tillfälligt anställd reseledare åker till exempel på en 10 dagars rundresa med kunder till exempel till Asien. Anställningen varar bara under denna resa. Reseledaren kan arbeta för flera resebyråer under året eller bara för en researrangör som han eller hon får flera separata korttidsjobb av.

Reseledaren inkvarteras på samma hotell, fartyg, bambuhyddor, hängmattor osv. som kunderna, beroende på resemålet. Rundresan kan också gå till ett resemål i Finland, till exempel Lappland.

Bakgrund

Lagstiftning

Skattepliktig inkomst är inte enligt 71 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) kostnadsersättningar för resor, dagtraktamenten, måltidsersättningar och logiersättningar som arbetsgivaren har betalat för arbetsresor. Enligt ISkL 72 § 1 mom. avses med arbetsresa en resa som en skattskyldig tillfälligt företar till ett särskilt arbetsställe för att utföra arbetsuppgifter.

Enligt ISkL 72 a § betraktas arbete på samma arbetsställe i högst tre år som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe.

Enligt ISkL 72 b § avses med egentlig arbetsplats den plats där den skattskyldige arbetar stadigvarande. Har den skattskyldige på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller någon annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

Enligt 76 § 1 mom. 5 punkten ISkL är den skattskyldiges och hans eller hennes familjemedlemmars flytt- och resekostnader som beror på arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar där under tiden för arbetet utomlands samt den del av bostadsförmånen som överstiger förmånens skäliga värde inte skattepliktig inkomst. Skatteförvaltningen meddelar varje år närmare föreskrifter om värdet på en bostadsförmån som erhållits utomlands.

Enligt ISkL 77 § är lön för arbete som utförts utomlands inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott. Som skattefri utlandsarbetsinkomst betraktas dock inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta. Utlandstjänstgöring anses inte bli avbruten av att den skattskyldige efter att ha inlett tjänstgöringen vistas i Finland i medeltal högst sex dagar per sådan hel månad som hans tjänstgöring kan anses vara eller har varat.

Beslut från Skatteförvaltningen

Enligt 2 § i Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner är värdet av en i 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (504/2010) avsedd bostadsförmån som fåtts utomlands lika med bostadens gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet av naturaförmånen för en i 1 mom. avsedd bostad i området Helsingfors 2.

Om en löntagare är anställd hos en resebyrå eller en researrangör, enligt arbetsavtalet har förflyttningsskyldighet och under kalenderåret måste byta tjänstgöringsort och bostad under utlandstjänstgöringen på order från arbetsgivaren, beräknas värdet av bostadsförmånen enligt 25 m2.

Skatteförvaltningens anvisningar

Enligt Skatteförvaltningens anvisning Ersättningar för kostnader för arbetsresor kan den egentliga arbetsplatsen för en löntagare som har ett rörligt arbete också finnas på något annat ställe än i löntagarens egen arbetsgivares lokaler eller i löntagarens hem. Till exempel arbetsgivaren för reseguider som arbetar på en destination i utlandet har inte nödvändigtvis ett verksamhetsställe på destinationen, och reseguiderna arbetar inte nödvändigtvis på sin arbetsgivares verksamhetsställe eller i sitt hem. Reseguiderna är i detta fall löntagare som hat ett rörligt arbete och för vilka det i avsaknad av någon annan utredning bildas en egentlig arbetsplats på ett hotell eller något annat inkvarteringsställe som finns på destinationen.

Ställningstagande

1. En tillfälligt anställd guide från Finland dröjer några veckor eller månader på objektet

 a) Guiden arbetar på ett kontor på resemålet

Om arbetsgivaren har ett verksamhetsställe, ett kontor eller annan motsvarande lokal i utlandet där guiden arbetar, blir kontoret guidens egentliga arbetsplats. Av den orsaken kan skattefria kostnadsersättningar inte betalas för kontorsdagar.

När guiden lämnar kontoret för hotellbesök eller guidade turer (till exempel en stadstur som vara en dag eller en rundresa som vara sju dagar), är dessa resemål guidens särskilda arbetsställen. För dessa resor kan resekostnader och dagtraktamenten betalas skattefritt ifall de kilometer- och tidsgränser som är förutsättning för skattefritt dagtraktamente uppfylls.

På arbetsresor som företas i utlandet tillämpas samma avståndskrav som på arbetsresor i hemlandet. Således förutsätter betalning av dagtraktamente att det särskilda arbetsstället är på mer än 15 km avstånd antingen från guidens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på varifrån resan har gjorts. Det särskilda arbetsstället ska dessutom vara på över 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

Utlandsdagtraktamentet halveras om personen under samma resedygn får två måltider gratis (till exempel två måltider som ingår i hotellrummets pris). Skatteförvaltningens beslut om ersättning av resekostnader innehåller emellertid ingen bestämmelse om halvering av partiellt utlandsdagtraktamente. Därför behöver utlandsdagtraktamenten inte sänkas om guiden får en gratis måltid under ett resedygn.

Om det finns ett kontor på resemålet som utgör guidens egentliga arbetsplats uppkommer en bostadsförmån för en bostad som anordnats för guiden på resemålet. Enligt 2 § 10 mom. i naturaförmånsbeslutet beräknas värdet på bostadsförmånen för en löntagare som är anställd hos en resebyrå eller researrangör enligt 25 m2. En förutsättning för denna särskilda bostadsförmån för guider är att löntagaren enligt arbetsavtalet har förflyttningsskyldighet och att han eller hon under sin utlandstjänstgöring på arbetsgivarens order de facto måste byta tjänstgöringsort och bostad under kalenderåret.

Om boendet har anordnats till exempel på ett hotell uppkommer för guiden en naturaförmån vars värde motsvarar det belopp som arbetsgivaren betalar till hotellet. Värdet täcker även frukosten och hotellets andra tjänster.

Även om ett kontor på resemålet skulle vara guidens egentliga arbetsplats, är resorna till resemålet i utlandet och tillbaka till Finland skattefria resekostnader enligt ISkL 76 §.

b) Det finns inget kontor på resemålet som guiden skulle kunna arbeta på

Om arbetsgivaren inte har något verksamhetsställe eller annat fristående kontor på resemålet där guiden arbetar kan guiden betraktas som en person som utför rörligt arbete. Då betraktas den plats där han eller hon avhämtar material eller förvarar arbetsplagg eller material eller någon annan motsvarande plats som guidens egentliga arbetsplats. Om det inte finns någon sådan plats betraktas inkvarteringsplatsen på resemålet som guidens egentliga arbetsplats.

När guiden lämnar inkvarteringsplatsen eller någon annan egentlig arbetsplats för att besöka hotell eller guida en rundtur, är hotellen eller målet för rundturen guidens särskilda arbetsställen. För dessa resor kan resekostnadsersättningar betalas skattefritt om de allmänna förutsättningarna för skattefrihet uppfylls, såsom till exempel kraven på avstånd och tid gällande dagtraktamente.

För bostad eller annan inkvarteringslokal som anordnas för guiden uppkommer en bostadsförmån på det sätt som beskrivits ovan i punkt a.

Resorna till resemålet i utlandet och tillbaka till Finland är skattefria resekostnader enligt ISkL 76 § även om inkvarteringslokalen eller någon annan lokal skulle betraktas som personens egentliga arbetsplats.

2. En i Finland tillfälligt anställd guide stannar hela säsongen på resemålet

Om sexmånadersregeln enligt ISkL 77 § tillämpas på guidens löneinkomst, är guidens löneinkomst och alla betalda ersättningar skattefri inkomst i Finland. Om villkoren för tillämpning av ISkL 77 § inte uppfylls kan del av inkomsten eller hela inkomsten vara skattepliktig i Finland.

Om sexmånadersregeln inte kan tillämpas och guiden arbetar på samma resemål hela säsongen, beräknas bostadsförmånen enligt den verkliga boarean.

Om boendet har anordnats till exempel på ett hotell uppkommer för guiden en naturaförmån vars värde motsvarar det belopp som arbetsgivaren betalar till hotellet. Värdet täcker även frukosten och hotellets andra tjänster.

3. En i Finland tillfälligt anställd reseledare på rundresa

En reseledare kan betraktas som en person som utför rörligt arbete. Då betraktas den plats där reseledaren avhämtar material eller förvarar arbetsplagg eller material eller någon annan motsvarande plats som guidens egentliga arbetsplats. Om det inte finns någon sådan plats betraktas reseledarens hem som reseledarens egentliga arbetsplats.

När reseledaren lämnar hemmet eller någon annan egentlig arbetsplats för att arbeta på en rundresa är målen för rundresan reseledarens särskilda arbetsställen. För dessa resor kan resekostnadsersättningar och inkvarteringskostnader betalas skattefritt, om de allmänna förutsättningarna för skattefrihet uppfylls.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Minna Palomäki

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2020