Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av medelanskaffning i klasskommittéer

Har getts
4.7.2022
Diarienummer
VH/3046/00.01.00/2022
Ersätter anvisningen
A109/200/2016

Beskrivning av ärendet

Ska man betala skatt på medel som klasskommittéer på grundskolenivå samlar in i liten skala för att finansiera verksamhet i skolan?

Bakgrund

Klasskommittéers medelanskaffning i liten skala

Grundskolelever och deras vårdnadshavare samlar vanligen in medel tillsammans för att finansiera en klassresa, lägerskola eller annan motsvarande verksamhet som är gemensam för skolan. Elevernas medelanskaffning har i allmänhet ordnats så att den inte bedrivs via en registrerad förening eller annan juridisk person, utan direkt för elevernas och föräldrarnas gemensamma räkning i form av en klasskommitté.

Klasskommittéerna samlar in pengar vanligtvis genom att bjuda ut produkter för elevernas och vårdnadshavarnas närmaste krets så att klasskommittén redovisar en viss del av försäljningspriset till produkternas säljare och får själv behålla en viss andel. Produkterna som säljs kan vara exempelvis toalettpapper, småkakor eller sötsaker.

Tillämpade rättsnormer

Det finns inga särskilda bestämmelser i skattelagstiftningen för beskattningen av en dylik form av medelanskaffning som elever bedriver i liten skala. Skattebehandlingen av sådan medelanskaffning ska således avgöras enligt de allmänna skattebestämmelserna.

Skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen är i regel den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde (29 § i inkomstskattelagen (1535/1992)). Det finns vissa undantag till denna huvudregel av vilka en del anges i lag och en del har kommit till genom beskattningspraxis.

Moms betalas för rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland. Säljaren är dock inte momsskyldig om räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 15 000 euro, förutsatt att säljaren inte på egen anmälan har registrerats som skattskyldig (mervärdesskattelagen (1501/1993, 1 och 3 §).

Beskattningspraxis

Elevers småskaliga medelanskaffning enligt ovan bedrivs inte i ett allmännyttigt samfunds eller en annan juridisk persons namn. Man har dock vedertaget ansett i beskattningspraxis att medelanskaffning under vissa förutsättningar inte omfattas av beskattningen. När dessa förutsättningar finns har inkomsten av medelanskaffning således inte ansetts utgöra inkomst hos vare sig eleverna eller föräldrarna.

Enligt vedertagen beskattningspraxis anses att klasskommittéernas småskaliga medelanskaffning inte beskattas då:

  1. pengar samlas för skolans eller elevgruppens gemensamma lägerskola, klassresa eller annan motsvarande verksamhet som hör ihop med undervisningen i skolan,
  2. intäkterna av medelanskaffningen används inte i förhållande till hur aktivt man deltagit i medelanskaffningen, utan medlen fördelas till hela beloppet jämnt på hela elevgruppen, och
  3. medelanskaffningen är småskalig till sin omfattning.

Klasskommittéernas småskaliga medelanskaffning brukar underskrida gränsen för momspliktig omsättning. Moms har inte behövt betalas på medelanskaffningen redan på denna grund.

Ställningstagande

Enligt beskattningspraxis lämnas klasskommittéernas småskaliga medelanskaffning utanför inkomstbeskattningen om verksamheten uppfyller de ovan nämnda kraven. Inkomsten av medelanskaffningen ska således inte beskattas som inkomst hos vare sig eleverna eller föräldrarna.

Om en klasskommitté bedriver medelanskaffning i liten skala är omsättningen i allmänhet mindre än 15 000 euro som är gränsen för momspliktig verksamhet. Då behöver man inte betala moms på medelanskaffningen.

Om klasskommitténs medelanskaffning inte uppfyller de ovan nämnda kraven anses intäkten av medelanskaffningen utgöra skattepliktig inkomst hos den som skaffat medlen. Medelanskaffningsintäkten blir skattepliktig inkomst t.ex. om en viss elev eller dennes vårdnadshavare har skaffat medel som används för att finansiera denna elevs andel av betalningarna. Likaså är skattepliktig inkomst inkomsten av sådan medelanskaffning som inte hör ihop med undervisningen.


ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2022