Utgifter för anläggning av våtmark

Diarienummer
A45/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Våtmarker är livsmiljöer som utgör en del av naturens mångfald i jordbruksområdena. De är viktiga för fågelbeståndet och kan fungera som ställen där fåglar kan finna skydd, mat och häckningsplatser. Våtmarker ska i första hand anläggas genom fördämning på naturligt lämpliga ställen på en åker, dess kantområden eller på skogsmark. För anläggning av en våtmark kan man få stöd för icke-produktiva investeringar, varefter man ska ingå ett fem- eller tioårigt avtal om specialstöd gällande skötseln av våtmarken. Till ansökan om stöd ska man bifoga en separat plan för anläggningen av våtmarken. Investeringen genomförs under de två åren som följer på beslutet.

Kan man i jordbruksbeskattningen jämställa utgifterna för anläggning av våtmarker med utgifterna för anläggning av diken, dammar, bevattningsbassänger och motsvarande och dra av dem enligt GårdsSkL 10 § genom avskrivningar på utgiftsrester? I så fall skulle miljöstödet för projektet dras av från anläggningsutgifterna och den andel av utgifter som överstiger stödet skulle dras av genom avskrivningar.

Ska utgifterna räknas till anskaffningsutgiften för jord- eller vattenområde och hänför sig utgiften överhuvudtaget på förvärv av inkomst från jordbruket?

Ställningstagande

Om man kan bevisa att anläggningen av våtmarker tjänar jordbruket, är anläggningsutgifterna avdragbara utgifter i förvärvskällan för jordbruk. Anläggningsutgifterna dras av genom 10 procents avskrivningar på utgiftsrester.

Om man har fått stöd för anläggning av en våtmark, räknas anläggningsutgifterna med avdrag för stödbeloppet till anskaffningsutgiften. Endast faktiska, föranledda kostnader kan räknas till anskaffningsutgiften (inte den kalkylmässiga kostnaden för jordbruksidkarens eget arbete).

Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Skattesakkunnig Henna Ritari