Muddring av strand

Diarienummer
A46/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Ett jordbruk bedriver lantgårdsturism som binäring. Muddring av stranden vid de uthyrda stugorna har orsakat kostnader för 6 000 euro. Hur kan man dra av muddringskostnaderna i beskattningen?

Enligt HFD:s beslut 1986/4025 utgjorde kostnader för invallning av en å för att hindra sommarfloder inte avdragbara utgifter. Enligt HFD var det inte fråga om en i GårdsSkL 10 § avsedd anskaffningsutgift för dammar och andra sådana nyttigheter. Invallning har ansetts leda till att markens värde ökar permanent och därför har kostnaderna till ingen del varit avdragbara.

Får man dra av utgifterna genom avskrivning på 10 procent som dikningsutgifter på basis av GårdsSkL 10 § eller är det fråga om utgift för anskaffning av markområde? Anses muddringen leda till att markens värde ökar permanent?

Ställningstagande

Muddring av strand vid hyresstugorna ökar värdet på den mark där stugorna är belägna. Kostnaderna för muddring betraktas i regel som utgift för anskaffning av ett markområde.

Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Skattesakkunnig Henna Ritari