Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skyldighet att betala socialskyddsavgift och sjukförsäkringspremie på ett arvode som betalats till en person med frivillig pensionsförsäkring

Diarienummer
A57/200/2013
Giltighet
- 31.12.2019

Beskrivning av ärendet

Måste det betalas arbetsgivares socialskyddsavgift på föreläsnings- och föredragsarvoden och på arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan till en person också då det på basis av prestationen har betalats en pensionsförsäkringsavgift trots att det enligt den pensionslag som ska tillämpas inte är obligatoriskt att betala någon pensionsförsäkringsavgift? Måste sjukförsäkringens dagpenningspremie betalas i den ovan beskriva situationen?

Bakgrund

Lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift ska arbetsgivaren betala arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna. Enligt 2 mom. 1 punkten avses det med lön bl.a. sådan lön enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning ska verkställas. Enligt 3 mom. betraktas som lön likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen.

Sjukförsäkringslagen

Enligt 18 kap. 15 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen är den lön som avses i 11 kap. 2 § 3–5 mom. sådan löneinkomst som utgör grund för sjukförsäkringens dagpenningspremie. Enligt 11 kap. 2 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen betraktas som sådan lön som utgör grund för dagpenning löner som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

Enligt 11 kap. 2 § 4 mom. 8 punkten i sjukförsäkringslagen betraktas föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som lön, om arbetstagares arbetspensionsavgift inte enligt de arbetspensionslagar som ska tillämpas på personen behöver betalas på grundval av arvodet.

På basis av lagens ordalydelse ska arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien alltid betalas på grundval av ett mötesarvode som betalats till en person som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till den som betalar mötesarvodet. Frågan om huruvida det ska betalas en pensionsförsäkringsavgift för mötesarvodet har ingen betydelse i denna situation. Om den som får ett mötesarvode inte står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till betalaren, avgörs skyldigheten att betala avgiften och premien i enlighet med om det måste för arvodet betalas en pensionsförsäkringsavgift enligt den arbetspensionslag som ska tillämpas på personen.

Sjukförsäkringslagens initialdokument

I sjukförsäkringslagens initialdokument konstateras bl.a: ”Mötesarvoden, föreläsnings- och föredragsarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska inte enligt sjukförsäkringslagen betraktas som lön när arbetstagares arbetspensionsavgift enligt bestämmelserna i arbetspensionssystemet inte behöver betalas på grundval av dem” (se RP 76/2007, s. 1).

I lagens initialdokument konstaterades också: ”alla arvoden som inte baserar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och lyfts för föreläsningar, föredrag, möten och medlemskap i förvaltningsorgan står utanför lönebegreppet då arbetspensionsavgift inte behöver betalas för dem enligt de arbetspensionsbestämmelser som ska tillämpas på personen i fråga” (RP 76/2007, s. 7 och 8).

I lagens initialdokument konstaterades ytterligare: På så vis växlar grunden för dagpenning, dagpenningspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift i fråga om arvoden som inte baserar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande enligt om arbetspensionsavgift måste betalas för dessa arvoden eller inte. Betalningsskyldigheten avgörs av de bestämmelser i arbetspensionssystemet som tillämpas på personen i frågavarande situation” (RP 76/2007, s. 8).

Lagens initialdokument stöder den ovan presenterade tolkningen som baserar sig på ordalydelsen i lagen. Av initialdokumentet framgår även att det i fråga om sådana arvoden som inte baserar sig på arbetsavtal- och tjänsteförhållanden är uttryckligen avgörande om pensionsförsäkringsavgiften behöver betalas enligt lag. Frågan om huruvida avgiften verkligen har betalats i fallet i fråga har ingen betydelse.

Handbok i personbeskattningen

Handboken i personbeskattningen tar ställning till situationer där arbetsgivaren betalar pensionsförsäkringspremien frivilligt. Enligt handboken anses med i punkten om sådana föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på tjänsteförhållande nämnd arbetstagarens pensionsavgift endast avgifterna för obligatorisk pensionsförsäkring. Det uppbärs således för de ovan uppräknade prestationer som anknutits till skyldigheten att innehålla pensionsförsäkringspremier ingen dagpenningspremie av de löner, för vilka pensionsavgift betalas på grund av frivillig pensionsförsäkring (VH 43.2012, s. 783).

Bedömning av ärendet och slutsatser

Enligt lagens ordalydelse ska arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien betalas på arvoden som inte grundar sig på ett anställningsförhållande endast om den pensionslag som ska tillämpas i fråga om den person som får arvodet uttryckligen kräver att de ska betalas. En motsvarande ståndpunkt framgår också av lagens initialdokument.

Arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien behöver således inte betalas på basis av prestationen om det enligt den aktuella pensionslagen är frivilligt att betala pensionsförsäkringsavgiften. Också Handboken i personbeskattningen slår fast denna ståndpunkt i fråga om dagpenningspremien.

Ställningstagande

Föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som fås i ett anställningsförhållande

Utgående från det ovan nämnda ska det alltid betalas arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien på ett förläsnings- och föredragsarvode, mötesarvode och arvode för medlemskap i förvaltningsorgan om den som får arvodet står i anställningsförhållande till betalaren. Frågan om huruvida det för arvodet ska betalas pensionsförsäkringsavgift på grund av den arbetspensionslag som ska tillämpas i fråga om den som får arvodet har ingen betydelse i denna situation.

Föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som fås annars än i ett anställningsförhållande

Man behöver inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremie på ett förläsnings- och föredragsarvode, mötesarvode och arvode för medlemskap i förvaltningsorgan om den som får arvodet inte står i anställningsförhållande till betalaren och om man enligt den arbetspensionslag som ska tillämpas inte behöver betala någon pensionsförsäkringsavgift för arvodet. Man behöver inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien i denna situation även om arbetsgivaren betalat pensionsförsäkringsavgiften frivilligt.

Ersättning för förtroendeuppdrag

På grundval av 13 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskotsuppbörd är ersättning för förtroendeuppdrag lön också då ersättningstagaren inte står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till betalaren.  Lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd utgör grunden för arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien (SjukförsL 11:2.3 §). Därför ska arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien i regel betalas på ersättningar för förtroendeuppdrag också när ersättningstagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren.

Enligt 11 kap. 2 § 4 mom. 8 punkten i sjukförsäkringslagen behöver avgiften/premien inte betalas om ersättningen som betalats för förtroendeuppdraget till sin karaktär är mötesarvode och om den aktuella arbetspensionslagen inte kräver att pensionsförsäkringsavgiften ska betalas.

På ett mötesarvode för förtroendeuppdrag ska man således betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien om den som får arvodet står i anställningsförhållande till den som betalar mötesarvodet. Om den förtroendevalda inte står i anställningsförhållande till den som betalar mötesarvodet men om den pensionslag som ska tillämpas kräver att pensionsförsäkringsavgiften ska betalas, måste man på basis av mötesarvodet likväl betala också arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien. Annars behöver avgiften och premien inte betalas.

Man måste betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien t.ex. på ett mötesarvode som en förtroendevald i en kommun eller samkommun får om den som får arvodet står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till kommunen. Om den som får arvodet inte står i anställningsförhållande till kommunen, avgörs skyldigheten att betala avgiften och premien i enlighet med om det ska betalas KomPL-avgift på mötesarvodet eller inte.

En borgmästare står inte i något arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till kommunen. Borgmästaruppgiften är ett förtroendeuppdrag, varför den ersättning som betalas för uppgiften utgör lön enligt 13 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd. På den ersättning som betalas för borgmästaruppgiften ska man därför i regel betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien. Man ska dock betala avgifterna och premierna på mötesarvodet till en borgmästare endast om den pensionslag som ska tillämpas på borgmästaren kräver att pensionsförsäkringsavgiften ska betalas. Om pensionslagen inte kräver någon pensionsförsäkringsavgift, behöver man inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien.

En pensionsförsäkringsavgift som betalats frivilligt eller av misstag

Arbetsgivaren kan kanske åt arbetstagaren teckna en frivillig pensionsförsäkring eller en i 8 § i lagen om pension för arbetstagare avsedd frivillig försäkring. Arbetsgivaren kan kanske också medvetet eller av misstag betala en avgift för en lagstadgad pensionsförsäkring trots att arbetsgivaren inte hade någon skyldighet till det. I sådana situationer behöver arbetsgivares socialskyddsavgift och dagpenningspremien inte betalas.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 21.10.2013