Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CSN:2024/13

Har getts
18.4.2024
Diarienummer
VH/378/02.05.04/2024
Beskattning av personlig inkomst, Sparlivförsäkring, Särskilt beskattningsförfarande för vissa försäkringar

Sökanden hade tecknat en placeringsbunden sparlivförsäkring hos ett utländskt försäkringsbolag. Ansökan om förhandsavgörande gällde huruvida bestämmelsen om det särskilda beskattningsförfarandet för vissa försäkringar i 35 b § i inkomstskattelagen (ISkL) skulle anses vara tillämplig på beskattningen av avkastningen av sökandens försäkring, om A Ab valdes till ny kapitalförvaltare av försäkringen parallellt med eller i stället för de tidigare kapitalförvaltarna eller om en sådan Internal Collective Fund-placeringsprodukt, vars alternativa investeringsfond A Ab förvaltade, var en underliggande tillgång till försäkringen i stället för eller vid sidan om uppdraget som kapitalförvaltare.

I ärendet stod det klart att A Ab i rollen som såväl kapitalförvaltare som förvaltare av den alternativa investeringsfonden utövade de rättigheter som räknats upp i ISkL 35 b § i fråga om försäkringens underliggande tillgångar. Sökanden själv hade inte direkt rätt att utöva de i den nämnda paragrafen uppräknade rättigheterna.

Alla aktier i A Ab ägdes av B Ab, vars innehav och rösträtt fördelade sig mellan tre ägare. Via en av dessa ägare hade sökanden tillsammans med sin partner en indirekt ägarandel på sammanlagt omkring 33 % i A Ab. B Ab:s två övriga ägare var oberoende av varandra och av sökanden och ingendera av dem hade ensam rätt att bestämma om B Ab:s och A Ab:s verksamhet.

Sökandens partner var styrelseordförande i A Ab. Hon och sökanden var också medlemmar i andra styrelser i bolag som hörde till sökandens indirekta ägarstruktur. Beslutanderätten via A Ab:s styrelse eller det indirekta innehavet sträckte sig dock inte på grund av regleringen och A Ab:s koncessioner till beslutsfattande till en nivå som omfattar de underliggande tillgångarna.

Enligt ISkL 35 b § 2 mom. var det särskilda beskattningsförfarandet tillämpligt bland annat om försäkringstagaren eller en av denne utsedd person hade faktisk möjlighet att utöva de rättigheter som avses i 1 mom. i paragrafen. I förarbetena till bestämmelsen fanns det också en hänvisning till möjligheten att påverka utövandet av rättigheterna i fråga.

Med beaktande av förhållandena i sin helhet, det vill säga i synnerhet att ingen av ägarna ensam kunde utöva beslutanderätt i B Ab, som ägde alla aktier i A Ab, och att sökanden och hens partner sammanlagt dock hade ett avsevärt innehav i A Ab, att sökandens partner var medlem i A Ab:s styrelse och att sökanden själv vara medlem i B Ab:s styrelse, kunde sökanden enligt centralskattenämndens syn med tanke på tillämpningen av ISkL 35 b § ha en faktisk möjlighet att om hen så önskade påverka hur A Ab utövade rättigheterna enligt ISkL 35 b § 1 mom. i anknytning till sin försäkring. Följaktligen ansågs ISkL 35 b § vara tillämplig på beskattningen av avkastningen av sökandens försäkring.

Förhandsavgörande för skatteåren 2024–2025.

Inkomstskattelagen 35 b §

Omröstning 5–3

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagats

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2024