Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CSN:2024/9

Har getts
19.3.2024
Diarienummer
VH/242/02.05.04/2024
Mervärdesskatt, Tjänst med anknytning till fast egendom, Ekonomisk zon, Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen, Försäljningsland

A Ab har planerat ett vindparksprojekt i Bottniska viken i Finlands ekonomiska zon. För vindparksprojektet köpte sökanden tjänster av en utländsk tjänstetillhandahållare, som inte hade något fast driftställe i Finland. Tjänsterna gällde forsknings- och analysarbete för vindparksområdet. Det handlade bland annat om att utreda hurudana konsekvenser byggandet av vindparken skulle ha på sedimenten i havsbotten och utredning av de geologiska förhållandena och hoten.

Målet för de forsknings- och analystjänster som A Ab köpte var fast egendom. Följaktligen skulle tjänsterna betraktas som en tjänst med anknytning till fast egendom enligt artikel 31a.1 i genomförandeförordningen. Försäljningslandet för tjänsterna fastställdes i enlighet med MomsL 67 § utifrån fastighetens läge.

Centralskattenämnden ansåg att ovan beskrivna verksamhet i Finlands ekonomiska zon handlade om sådan verksamhet som skulle anses höra till kuststaten Finlands suveränitet. Verksamhet som utövades i dessa förhållanden skulle också anses höra till tillämpningsområdet för Finlands mervärdesskattelag. Vindparksområdet i den ekonomiska zonen skulle anses vara beläget i Finland. A Ab skulle utifrån MomsL 9 § betala moms på köpet av de tjänster som avses i förhandsavgörandet.

Förhandsavgörande för tiden 19.3.2024-31.12.2025.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 1 a § 1 mom., 9 § 1 mom., 28 §, 65 §, 67 §, 190 a §
Artikel 13b, artikel 31a.1, artikel 31a.2 f i rådets genomförandeförordning (EU)nr 282/2011
Artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 47 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG
Artikel 55, artikel 56.1, artikel 58.1, artikel 60 i Förenta nationernas havsrättskonvention
EU-domstolen i målet C-111/05, Aktiebolaget NN

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagats

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2024