CSN:2021/13

Har getts
28.4.2021
Diarienummer
VH/826/02.05.04/2021
Mervärdesskatt, Tjänst mot vederlag

Kyrkans personal hade centraliserat hand om förvaltningsuppgifter i regionala församlingar. De centraliserade förvaltningsuppgifterna bestod av ekonomiförvaltningsuppgifter samt kommunikations- och informationsuppgifter. För utförandet av förvaltningsuppgifterna betalade församlingarna ingen separat avgift, utan kostnaderna täcktes förutom med statsunderstöd med avgifter till centralfonden som togs ut av församlingarna och som även täckte andra utgifter. Om avgiften till kyrkans centralfond stadgas i lag och storleken på avgiften bestäms som en av kyrkomötet fastställd andel av den kyrkoskatt som församlingen debiterar samt som en av kyrkomötet fastställd andel av kapitalinkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992).

Då avgiften till centralfonden inte bestämdes utifrån tjänsternas omfattning eller kvalitet, och betalningen av avgiften till centralfonden inte överhuvudtaget hängde på huruvida tjänster hade utförts eller hur mycket tjänster som hade utförts för respektive församling, fanns ingen direkt koppling mellan avgiften till centralfonden och tjänsten för utförandet av förvaltningsuppgifter. Utförandet av förvaltningsuppgifterna till församlingarna kunde således inte betraktas som en tjänst ”mot vederlag”. Det handlade om verksamhet som faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Kyrkan var inte skyldig att betala moms på den centraliserade hanteringen av förvaltningstjänster till de regionala församlingarna.

Förhandsavgörande för tiden 28.4.2021–31.12.2022.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten 18 § 2 mom.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 2.1 a, artikel 9
EUD:s dom i målet C-94/19 (San Domenico Vetraria SpA)

(Ej lagakraftv.)

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras