CSN:2021/5

Har getts
19.2.2021
Diarienummer
VH/6305/02.05.04/2020
Internationell beskattning, EU-rätt, Inkomstskatteavtal, Specialplaceringsfond

Enligt ansökan handlade det om en avtalsbaserad utländsk fond som placerade pensionsförmögenhet. Fonden ingick i det nationella lagstadgade pensionsarrangemanget i en annan stat. Fonden förvaltades av en myndighet i den aktuella staten och den nationella pensionsmyndigheten var fondens enda andelsägare. Om förvaltningsmyndighetens verksamhet och om förvaltningen av fonden hade föreskrivits i en nationell speciallag men på verksamheten tillämpades i tillämpliga delar även den nationella lagstiftningen om placeringsfonder. Fonden var ett separat skattesubjekt men i egenskap av statlig aktör helt befriad från skatt med stöd av en bestämmelse i den nationella lagstiftningen. Fondens placeringskapital bestod av fysiska personers lagstadgade pensionspremier och fonden var enligt stadgarna endast avsedd för förvaltning och placering av obligatoriska pensionspremier. Den var inte öppen för andra placeringar. Andelsägaren fick tillgångar ur fonden genom att lösa in andelar och därmed delade fonden inte ut av den årliga avkastningen till sin andelsägare.

Centralskattenämnden ansåg att eftersom fonden bara hade en andelsägare, skulle fonden uppfylla alla förutsättningar i 20 a § 3 mom. i inkomstskattelagen för att vara fri från skatt på inkomst. Med hänsyn till de omständigheter som beskrivits i ansökningshandlingarna ansåg centralskattenämnden att fondens verksamhet inte motsvarade sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. Eftersom fonden inte uppfyllde förutsättningarna för utdelning av vinst i 20 a § 3 mom. i inkomstskattelagen och fondens verksamhet inte motsvarade sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ansåg centralskattenämnden att fonden inte var fri från skatt på inkomst med stöd av 20 a § i inkomstskattelagen. Således var fonden inte heller fri från källskatt på dividend med stöd av 3 § 10 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst.

Eftersom den utländska fonden till sina egenskaper och till sin verksamhet inte motsvarade en inhemsk skattefri specialplaceringsfond, kunden den utländska fonden i de förhållanden som beskrevs i ansökningshandlingarna inte ges en annorlunda ställning jämfört med inhemska aktörer. På basis av detta var det således inte fråga om begränsning av friheter enligt artikel 49 eller 63 i EUF-fördraget eller diskriminering enligt skatteavtalet. Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

Inkomstskattelagen 20 a §
Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 kap. 1 §
Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 3 §
Artikel 49 och 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Artikel 27 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

(Ej lagakraftv.)

Överklagat