CSN:2021/4

Har getts
18.2.2021
Diarienummer
VH/365/02.05.04/2021
Mervärdesbeskattning, Särskild investeringsfond, Förvaltningstjänst

Kb var en alternativfond enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2011/61/EU) och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Kb skulle ses som en särskild investeringsfond, som det var momsfritt att förvalta. A Ab sålde tjänster relaterade till Kb:s investeringar till B Ab och ansökan gällde momsbemötandet av dessa.

Kb hade inte egna anställda. B Ab, C Ab och D Ab ansvarade för skötseln av Kb:s ärenden och de hade rätt att anlita utomstående tjänsteleverantörer för förvaltningen av Kb och skötseln av den övriga verksamheten. A Ab sålde tjänster till B Ab, vilka omfattande kartläggning, analys och undersökning av potentiella investeringsobjekt utifrån vissa investeringskriterier. A Ab föreslog investeringsobjekt till B Ab, övervakade investeringarna och avgav årliga rapporter om avkastningen på investeringsobjekten och uppfyllandet av övriga kriterier. A Ab bistod därtill B Ab i utredningen av potentiella investeringsobjekt och i uppgörandet av avtal och handlingar som gällde investeringsobjekten. B Ab hade inte kunnat fullgöra sina uppgifter utan de tjänster som A Ab tillhandahöll.

Centralskattenämnden ansåg att de tjänster i anknytning till investeringsfondens investeringar vilka A Ab sålde hade ett naturligt och centralt samband med verksamheten, som var karakteristisk för förvaltning av en investeringsfond, på så sätt att de uppfyllde särskilda och väsentliga funktioner för förvaltning av en särskild investeringsfond. De tjänster som A Ab tillhandahöll var till sin natur centrala för investeringsfondens investeringsverksamhet. Tjänsterna utgjorde vad gäller investeringsfondens verksamhet en separat helhet, som var en särskild och väsentlig del av investeringsfondens momsfria verksamhet. De tjänster som A Ab sålde var följaktligen förvaltningstjänster för en investeringsfond vilka är undantagna moms i enlighet med i 41 och 42 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 18.2.2021-31.12.2023.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § och 42 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1 d, f och g
Unionsdomstolens domar
C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
C-169/04, Abbey National plc ja Inscape Investment Fund

(inte lagakraftvunnet)