CSN:2020/45

Har getts
18.12.2020
Diarienummer
VH/3649/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Kommissionshandel, Elnätstjänst

I ärendet handlade det om en situation där en faktura av sökanden, som verkade som elförsäljare, utöver el också innehöll andelen för distributionsnätsinnehavarens elnätstjänst. Sökandena ansvarade ensam för faktureringen och indrivningen av elnättjänsten. Sökanden ansvarade ensam också för kreditförluster till följd av insolvens hos slutkunden.

Utifrån ansökan om förhandsavgörande och villkoren i det framlagda avtalet mellan sökanden och distributionsnätsinnehavaren förelåg ett juridiskt förhållande rörande elnätstjänsten mellan distributionsnätsinnehavaren och slutkunden och förutsättningen för vidaredebitering av elnätstjänsten var ett skriftligt samtycke av slutkunden. På den framlagda exempelfakturan uppgavs därtill i punkten om elöverföring som specifikationsinformation bland annat namnet på distributionsnätsinnehavaren och enligt avtalsvillkoren betalade distributionsnätsinnehavaren eventuella standardersättningar direkt till kunden då vidaredebitering gällde, om kunde så krävde. Dessa omständigheter talade för en tolkning enligt vilken det handlade om en situation där sökanden debiterade andelen för elöverföringen för distributionsnätinnehavarens räkning och i dennes namn, och det handlade följaktligen inte om försäljning som skedde i form av kommissionshandel. I bedömningen av ärendet skulle man dock beakta förhållandena i ärendet i sin helhet.

Med beaktande av alla omständigheter som lagts fram i ärendet och de förpliktelser som gäller för försäljning av elnättjänsten med anledning av elmarknadslagstiftningen, skulle sökanden i de förhållanden som lagts fram i ansökan om förhandsavgörande anses sälja den elnätstjänst som distributionsnätsinnehavaren tillhandahöll i form av kommissionshandel i eget namn för distributionsnätinnehavarens räkning. Därmed skulle sökanden i mervärdesbeskattningen ses som försäljare av den elnätstjänst som distributionsnätinnehavaren tillhandahöll och följaktligen som en skattskyldig enligt 2 § 1 mom. I mervärdesskattelagen.

I dessa förhållanden hade sökanden rätt att från skattegrunden dra av den kreditförlust som gällde försäljningen av elnätstjänsten och som anmälts som skattepliktig i enlighet med 78 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 18.12.2020–31.12.2021.

1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom. och 78 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen
Artikel 2.1 c, artikel 24.1, artikel 28, artikel 28 och 90.1 artikel i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG
3 § 10 punkten, 57 § 1 mom., 69 § 1 mom. och 88 § 1 mom. i elmarknadslagen
Energimyndighetens föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution 4 §

Lagakraftvunnet