CSN:2021/1

Har getts
22.1.2021
Diarienummer
VH/4218/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Derivatkontrakt, Tredje stat, EU-rätt

Enligt ansökningshandlingarna hade sökanden för avsikt att inleda handel med futurer samt standardiserade optioner på marknadsplatser i Förenta staterna. Verksamheten på dessa marknadsplatser var reglerad i lag och marknadsplatserna drev verksamheten underställda en myndighets reglering och tillsyn. Myndigheten var underställt Förenta staternas regering. I ärendet skulle det avgöras om förlusterna av derivaten, vilka hade beskrivits närmare i ansökningshandlingarna, var avdragsgilla i sökandens beskattning.

Centralskattenämnden ansåg att de marknadsplatser i Förenta staterna, vilka hade beskrivits i ansökan, till sin natur och sina egenskaper kan jämställas med en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument och att förlusterna i fråga orsakades av sådan placeringsverksamhet som sökanden efter eget gottfinnande kunde bedriva på marknadsplatser antingen inom eller utanför Europeiska unionen. Då förluster som härrört från handel med derivat på den inhemska börsen samt på motsvarande marknadsplatser i andra stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet var avdragsgilla i den beskattning som ska verkställas enligt den finska inkomstskattelagen, och när man beaktade Europeiska unionens domstols rättspraxis i fråga om fri rörlighet för kapital i enlighet med artikel 63.1 i FEUF ansåg centralskattenämnden, att förlusterna i sökandens beskattning skulle jämställas med överlåtelseförlust som avses i 50 § 1 mom. i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

Inkomstskattelag 50 § 1 mom. och 3 § 1 mom. 1 punkten
Artikel 63 och 65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagakraftvunnet

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2021