CSN:2020/43

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/6775/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Kombinerad försäkring, Försäkringspremie, Kapitaliseringsavtal

Sökanden planerade att teckna en kombinerad försäkring som erbjöds av A Ab till privatpersoner. Denna omfattade en sparandel, det vill säga ett kapitaliseringsavtal, och en riskandel, det vill säga en försäkring mot allvarlig sjukdom. I den kombinerade försäkringen hänfördes försäkringstagarens betalningar till kapitaliseringsavtalet i sparandelen, vilket kunde vara föremål för engångs- eller fortlöpande betalningar. Försäkringstagaren kunde göra engångsuttag eller månatliga uttag av de besparingar som flutit in utifrån kapitaliseringsavtalet.

Försäkringspremierna för försäkringen mot allvarlig sjukdom togs i enlighet med överenskommelsen i försäkringsavtalet ut från de månatliga betalningar som försäkringstagaren gjort och som redovisades direkt mot kapitaliseringsavtalets kapital, och försäkringspremier togs inte ut från den avkastning som flutit in på kapitaliseringsavtalet. Försäkringen mot allvarlig sjukdom innehöll ett skydd för en allvarlig sjukdom, vilket betalades ut i form av en engångsersättning.

I ärendet skulle det avgöras om det ansågs att debiteringen av försäkringspremier för försäkringen mot allvarlig sjukdom i kombinationsförsäkringsprodukten ur kapitaliseringsavtalsmedlen var en betalning enligt 35 § 1 mom. i inkomstskattelagen i beskattningen av sökanden. Centralskattenämnden konstaterade att försäkringen mot allvarlig sjukdom, vilken ingick i kombinationsförsäkringsprodukten, utifrån den framlagda utredningen var en försäkring som var fristående i förhållande till kapitaliseringsavtalet, och vars försäkringspremier kunde karakteriseras som levnadskostnader i beskattningen av sökanden. När försäkringspremierna för sökandens försäkring mot allvarlig sjukdom i enlighet med överenskommelsen i försäkringsavtalet togs ut direkt ur kapitaliseringsavtalsmedlen, överensstämde betalningen i fråga vad gäller ekonomisk karaktär med en situation där sökanden gjorde ett partiellt återköp från kapitaliseringsavtalet för att betala försäkringspremien för försäkringen mot allvarlig sjukdom. Sett till detta och med beaktande av ordalydelsen i 35 § 1 mom. i inkomstskattelagen, ansåg centralskattenämnden att debiteringen av försäkringspremier för försäkringen mot allvarlig sjukdom ur kapitaliseringsavtalsmedlen, i de förhållande som beskrivits i ansökan, skulle ses som en betalning enligt 35 § 1 mom. i inkomstskattelagen i beskattningen av sökanden.  Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

Inkomstskattelagen 35 § 1 mom.

Omröstning 7-1

Lagakraftvunnen