CSN:2020/42

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/6700/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Kapitalplacering, Återbetalning av kapital, Tioårsgräns

Enligt ansökan hade A Kb ett helägt Fastighetsaktiebolag B, i vars byggnadsfond C Kb gjort kapitalplaceringar 2009–2014. A Kb hade övertagit C Kb via en sådan fusion som avses i 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Fastighetsaktiebolaget B hade aldrig tidigare delat ut medel från denna fond. Avgörandet gällde huruvida bestämmelserna i 6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet är tillämpliga på hela den planerade utdelningen till A Kb. Enligt ansökningshandlingarna skulle bolaget 1.6.2021 besluta om utdelningen så att medlen kan tas ut omgående. Därefter skulle Fastighetsaktiebolaget B och A Kb 2.6.2021 ingå avtal om att göra utdelningsskulden till en långfristig skuld eller att kvitta hela eller en del av skulden mot en lika stor fordran.

Centralskattenämnden konstaterade att 6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avser skattemässig behandling av den som erhåller utdelningen, och enligt 1 mom. 2 punkten i paragrafen är det den skattskyldige som ska visa bestämmelsens tillämplighet. Ordalydelsen i 6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt lagens förarbeten kan anses uttrycka principen att kapitalplaceringar får återbetalas till skattskyldiga enligt paragrafens villkor på så sätt att den skattemässiga behandlingen av utdelningen följer bestämmelserna om överlåtelsevinster. På denna grund ansåg centralskattenämnden att bestämmelserna i 6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska tillämpas på den i ansökan beskrivna utdelningen för högst det belopp som motsvarar placeringarna inom den i 1 mom. 1 punkten i samma paragraf angivna tioårsgränsen, ifall A Kb visar den utredning som avses i 1 mom. 2 punkten i paragrafen.
Förhandsavgörande för skatteåren 2021 och 2022.

6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagat