CSN:2020/33

Har getts
8.10.2020
Diarienummer
VH/5299/02.05.04/2020
Mervärdesbeskattning, Skatt som ska betalas, Anknutet ombud, Försäkringsförmedlare, Förmedlingstjänst

Bolaget som var sökande var som anknutet ombud och försäkringsombud verksamhet med att till kunder sälja och förmedla placeringsprodukter producerade av A och försäkringar från försäkringsbolag som A företrädde. Utifrån ett avtal med X och i X:s områdes kontor tillhandahöll sökanden A även en managertjänst, vars behandling i mervärdesbeskattningen skulle avgöras.

Det arvode som A betalade sökanden för managertjänsten fastställdes inte på basis av de finans- och försäkringstjänster som sökanden förmedlade, utan på basis av kontorets totala försäljning. Centralskattenämnden ansåg att det arvode som A betalade för den i ansökan åsyftade managertjänsten inte var en del av det vederlag som A betalade sökanden för förmedlingen av finans- och försäkringstjänster, utan vederlag för en separat tjänst som syftade till att stöda andra anknutna ombuds och försäkringsförmedlares förmedlingsverksamhet, inbegripet medverkan i rekryteringen av dem. Befrielserna från mervärdesskatt skulle tolkas snävt eftersom de utgjorde ett undantag från den allmänna principen enligt vilken mervärdesskatt tas ut för varje tjänst som den skattskyldige tillhandahåller mot vederlag. Även om sökanden deltog i andra anknutna ombuds och försäkringsförmedlares förmedlingsverksamhet utgjorde managertjänsten som helhet bedömd inte någon sådan helhet som skulle uppfylla förmedlingstjänstens särskilda och väsentliga uppgifter C-453/05, Ludwig, punkt 27). För managertjänsten skulle således betalas mervärdesskatt med utgångspunkt i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 8.10.2020-31.12.2021.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 42 § 1 ja 2 mom., 44 § 1 och 2 mom.

Artikel 135.1 a och f i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

EU-domstolen i målet C-453/05 Ludwig, punkterna 21 och 27 i domslutet. C-235/00 CSC Financial Services, punkt 39 i domslutet.

HFD 21.5.2021 H 1697 (ingen ändring)