CSN:2020/31

Har getts
29.9.2020
Diarienummer
VH/4136/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Internationell beskattning, Undanröjande av dubbelbeskattning, Undantagande med progressionsförbehåll

Enligt ansökan var sökanden en finsk medborgare och allmänt skattskyldig i Finland. Sökanden arbetade i Finland i ett projekt underställt Förenta nationerna. Sökandens lön och arvode betalades av Förenta nationernas kontor för projekttjänster (UNOIPS) i en annan EU-medlemsstat.

Centralskattenämnden konstaterade att sökanden enligt ansökan var allmänt skattskyldig i Finland och därmed enligt 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen skattskyldig för inkomst som förvärvats i Finland och annorstädes. Den lön som hade betalats utifrån det arbete som sökanden utfört för Förenta nationerna eller dess fackorgan var skattepliktig förvärvsinkomst enligt 61 § 2 mom. i inkomstskattelagen, men med stöd av 18 § b) i konventionen rörande privilegier och immunitet för FN:s fackorgan, artikel XIII.2 a.ii i överenskommelsen mellan Finlands regering och Förenta nationernas universitet om Internationella institutet för utvecklingsekonomisk forskning samt artikel XIII.1 c i avtalet mellan Finlands regering och Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster hade Finland emellertid förbundit sig att avhålla sig från att beskatta löneinkomsterna i fråga.

Med beaktande av att befrielse från skatt på sökandens inkomster från Förenta nationerna eller dess fackorgan grundade sig på ovan nämnda internationella avtal ansåg centralskattenämnden att det handlade om en situation som avses i 1 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Således tillämpades undantagandemetoden med progressionsförbehåll enligt 6 § i nämnda lag på lön och arvode som sökanden under de i ansökan beskrivna omständigheterna hade fått från Förenta nationerna eller från ett fackorgan som hör till Internationella institutet för utvecklingsekonomisk forskning vid Förenta nationerna. Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Inkomstskattelagen 9 § 1 mom. 1 punkten och 61 § 2 mom.
Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 1 § 2 mom. och 6 § 1 mom.

Omröstning 4-3

HFD 30.4.2020 H 1444 årsboken (upphävt)