CSN:2020/30

Har getts
25.9.2020
Diarienummer
VH/3445/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Överlåtelse av egen bostad, Oavbruten boendetid, P2P-uthyrning

Enligt ansökan hade sökanden med sin make 5.11.2018 förvärvat aktierna som berättigade till besittning av en höghuslägenhet på cirka 50 m2. Äganderätten till aktierna överfördes på köpslutsdagen 5.11.2018. Sökanden och hens make hade använt lägenheten som sin stadigvarande bostad från och med 28.1.2019. Sökanden hade planer på P2P-uthyrning (korttidsuthyrning mellan privatpersoner) av bostaden via den i ansökan nämnda plattformen X före 28.1.2021. Sökanden hade för avsikt att hyra ut bostaden i högst två veckor under sin semester, till en eller flera hyresgäster. Hyresobjektet skulle vara hela den möblerade bostaden så att hyresgästen skulle få sökandens lösöre i bostaden till sitt förfogande, med undantag för vissa personliga föremål.

Centralskattenämnden konstaterade att sökanden enligt sin ansökan inte hade för avsikt att ens tillfälligt flytta ut ur bostadslägenheten vilken hen använde som sin stadigvarande bostad, utan den i ansökan beskrivna P2P-uthyrningen skulle pågå i högst två veckor medan sökanden själv inte vistades i bostaden under sin semester. Med beaktande av att den i ansökan beskrivna relativt kortvariga P2P-uthyrningen inte heller i övrigt kan anses vara jämförbar med sådan besittningsöverlåtelse som i rättspraxisen har ansetts avbryta det boende utan avbrott som avses i lagstiftningen, ska sökanden under de omständigheter som beskrivits i ansökan anses använda sin andel av ifrågavarande bostad på det sätt som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen under tiden 28.1.2019–28.1.2021 även om bostaden är korttidsuthyrd före 28.1.2021 på det sätt som framgår av ansökan.

Centralskattenämnden ansåg att under de omständigheter som beskrivits i ansökan är överlåtelsevinsten från försäljning av de aktier som berättigar till besittning av bostaden 28.1.2021 eller därefter skattefri inkomst enligt 48 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen samt att överlåtelseförlusten med stöd av 50 § 2 mom. i inkomstskattelagen inte är avdragsgill oavsett P2P-uthyrning av bostaden före 28.1.2021 på det sätt som beskrivits i ansökan.
Förhandsavgörande för skatteåret 2021.

48 § 1 mom. 1 punkten och 50 § 2 mom. i inkomstskattelagen

Omröstning 4-4

(Ej lagakraftvunnet)