CSN:2020/21

Har getts
16.6.2020
Diarienummer
VH/3859/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Aktieemission som alternativ till utdelning av medel, Teckningshandling, Fördelning av anskaffningsutgiften

Enligt ansökan tänkte A Abp genomföra ett arrangemang där sökanden och de övriga aktieägarna i A Abp kunde besluta om att delta i en vederlagsfri aktieemission i stället för att dela ut medel i form av pengar. I arrangemanget delade bolaget ut till aktieägarna sådana teckningshandlingar som till sin karaktär motsvarade frågeformulär eller alternativt sådana bevis som avses 3 kap. 12 § i aktiebolagslagen. I en aktieemission som genomförs enligt svaren i teckningshandlingarna och aktieägarna får aktier i bolaget enligt den gällande kursnivån för att motsvara utbetalning av medel i form av pengar. Om aktieägaren inte använde sina teckningshandlingar betalade bolaget ut den aktiespecifika utdelningen av medel i form pengar. Enligt ansökan var det bolagsrättsligt fråga om en riktad aktieemission och en riktad utbetalning av medel. A Abp:s styrelse fattade de slutliga besluten om emissionen och medlen betalades ut utifrån de befogenheter som bolagsstämman gav efter att den utsatta tiden för valet i teckningshandlingarna hade gått ut.

Centralskattenämnden konstaterade att A Abp:s medel i det beskrivna arrangemanget inte överfördes till aktieägarna i och med att bolaget överlät teckningshandlingarna till aktieägarna. Centralskattenämnden ansåg således att en mottagning av teckningshandlingen inte realiserade överlåtelsevinst eller annan skattepliktig inkomst i sökandens beskattning. Också i de fall där sökanden med teckningshandlingen beslutat teckna bolagets aktier i den riktade avgiftsfria aktieemissionen ansåg centralskattenämnden att de vederlagsfritt på basis av det tidigare aktieinnehavet tecknade aktierna inte under de omständigheter som hade beskrivits i ansökan realiserade skattepliktig inkomst i sökandens beskattning. Anskaffningsutgiften för de aktier i A Abp som sökanden tidigare ägt dividerades då i enlighet med 47 § 3 mom. i inkomstskattelagen med det tidigare aktieantalet samt antalet sådana de aktier som sökanden tecknat på basis av de tidigare aktierna.

Om sökanden inte beslutade teckna A Abp:s aktier på basis av teckningshandlingen och bolaget beslutade dela ut dividend eller annan utdelning av medel till denne enligt aktiebolagslagen från en fond för fritt eget kapital, ansåg centralskattenämnden att utdelningen av medel under de omständigheter som beskrevs i ansökan utgjorde dividendinkomst i sökandens beskattning enligt 33 a § 1 mom. i inkomstskattelagen.

Förhandsavgörande för skatteåren 2020–2024.

29 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 a § 1 mom. och 3 mom. samt 47 § 3 mom. i inkomstskattelagen

HFD 6.11.2020 L H645, årsboken (partiellt upphävt)