CSN:2020/13

Har getts
19.5.2020
Diarienummer
VH/317/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Konkurrensutsättning och förnyande av försäkringar, Förmedling av försäkringstjänster

Kunden köpte en tjänst av sökanden för att försäkra sig mot riskerna i verksamheten. Sökanden utredde kundens risker och försäkringsbehov och genom konkurrensutsättning förmedlade till kunden en försäkring som motsvarade dennes behov. Jämsides med att konkurrensutsätta försäkringarna bestod den andra kärndelen av sökandens mäklarverksamhet av att förnya kundens försäkringar vid utgången av försäkringsperioden. Det exakta innehållet i bolagets tjänster avgjordes enligt kundens behov. Utöver de ovan nämnda uppgifterna ingick i uppdragsavtalet även att utarbeta en försäkringsplan, samla in information om kundens försäkrings- och skadehistoria från försäkringsbolag, sända nödvändiga uppgifter till försäkringsbolaget, informera kunden om försäkringar, ta emot uppgifter om försäkringstagaren, kontrollera försäkringsbrev och -fakturor, förmedla försäkringspremier till försäkringsbolaget samt ändra och säga upp försäkringsavtal.

I uppdragsavtalet ingick också att hjälpa uppdragsgivaren i skadeärenden. Enligt det i ansökan beskrivna uppdragsavtalet omfattade hjälp till uppdragsgivaren exempelvis tjänster i samband med behandling av skadestånd, att lämna skadeanmälningar och leverera dem till försäkringstagaren, att skaffa in och leverera tilläggsinformation för försäkringstagaren samt att kontrollera att försäkringsersättningen motsvarar försäkringens villkor och vid behov att göra en reklamation till försäkringstagaren eller att avfatta en begäran om utlåtande till Försäkringsnämnden. Hjälp i skadeärenden skulle enligt uppdragsavtalet betraktas som sådan momspliktig försäljning av tjänster som var separat från förmedling av försäkringar.

Till övriga delar utgjorde den i ansökan om förhandsavgörande beskrivna servicehelheten en enhetlig och odelbar helhet och det skulle vara onaturligt att dela upp den. Verksamhetens syfte var att föra samman försäkringsköparna och -säljarna för att ingå avtal utan att sökanden själv hade något intresse i avtalets innehåll. Den konkurrensutsättning och förnyelse av försäkringar som sökanden hade beskrivit i sin ansökan skulle enligt 44 § i mervärdesskattelagen betraktas som skattefri förmedling av försäkringstjänster.

Den ersättning som sökanden tagit ut för den servicehelhet som beskrivs i ansökan skulle således, förutom när det gäller hjälp i skadeärenden, i sin helhet betraktas som vederlag för förmedling av en sådan momsfri försäkringstjänst som avses i 44 § i mervärdesskattelagen och sökanden skulle därför inte betala moms på försäljningen av servicehelheten.

Tilläggsprodukterna som beskrevs i ansökan bestod nästan enbart av försäkringar som försäkringsbolaget beviljat. Sökanden förde samman sina kunder med försäkringsbolaget genom att meddela kunden att det är möjligt att ingå avtal på villkor som sökanden hade förhandlat. De övriga förmånerna i form av tilläggsprodukter skulle anses utgöra en del av denna huvudprestation. Försäljningen av tilläggsprodukterna skulle i enlighet med ansökan om förhandsavgörande således anses som förmedling av en sådan skattefri försäkringstjänst som avses i 44 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 19.5.020–31.12.2021.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom. och 44 § i mervärdesskattelagen
Artikel 135 punkt 1 underpunkt a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
2 § 1 mom., 5 § 1 mom. 2 punkten, 35 §, 36 § 1 och 4 mom. och 37 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution
EU-domstolens dom i målen C-453/05, Volker Ludwig; C-235/00, CSC Financial Services; C-41, Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV och i de förenade målen ärenden
C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl.

HFD 4.6.2021 H 2004 kort referat (partiellt upphävt och returnerat)