CSN:2020/22

Har getts
17.6.2020
Diarienummer
VH/1852/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Socialvård, Måltidstransporttjänst

Sökandebolaget sålde måltidstransporttjänster till kommuner och privata tillhandahållare av socialvårdstjänster. Sökandebolaget tillredde inte själv de måltider som transporterades. Den kommun eller den privata tillhandahållare som köpte måltidstransporten tillredde måltiderna själv eller köpte tillredningen av måltiderna som underleverans. Produktionen av måltidstransporttjänster grundade sig på ett skriftligt avtal med kommunen eller en privat tillhandahållare av socialvårdstjänster. Sökandebolaget sålde inte måltidstransporttjänster i eget namn direkt till personer berättigade till socialvård eller till andra aktörer.

Kommunen eller den privata tillhandahållaren av socialvårdstjänster hade upprättat en serviceplan med en person berättigad till socialvård. Sökandebolaget, kommunen och den privata tjänstetillhandahållaren hade egenkontrollplaner rörande tillhandahållandet av de tjänster som avsågs i ansökan. Sökandenbolaget och de privata tjänstetillhandahållarna hade gjort en anmälan om produktion av socialtjänster till de kommuner inom vars område tjänster erbjöds. Stödtjänster som ingår i socialservice, såsom stödtjänster som tillhandahålls av hemtjänsten, registreras inte separat i registret över tillhandahållare av privat service.

Centralskattenämnden ansåg att transport av en måltid, vilken överlåtits till en kommun eller en privat tjänstetillhandahållare, till en anstalt som drivs för verksamhet som utövas som socialvård eller hem till en person berättigad till socialvård inte var sådan socialvård som avses i mervärdesskattelagens 38 § 1 mom. Mervärdesskatt skulle betalas på måltidstransporten utifrån 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen. Huruvida den chaufför som levererar måltidstransporten deltar i förberedande uppgifter för måltiden i den anstalt som avses i ansökan, såsom utdelningsuppgifter, eller i samband med den måltidstransport som tillhandahålls hem till en person berättigad till socialvårdstjänster, observerar hälsotillståndet hos personen berättigad till socialvårdstjänster var inte av betydelse.

Förhandsavgörande för perioden 17.6.2020-31.12.2021.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 37 § och 38 § 1 mom.

HFD 1.4.2021 H 1124 korta referat (ingen ändring)