CSN:2020/17

Har getts
26.5.2020
Diarienummer
VH/1065/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Anskaffningsutgift, Deltagande i förvärv av anläggningstillgång

Fastighets AB B var ett ömsesidigt fastighetsbolag som hade för avsikt att på en fastighet som det ägde bygga en parkeringsanläggning som tjänade parkeringsbehovet hos övriga fastigheter i det närliggande området. Grannfastigheternas bygglovsbeslut ålade fastighetsägarna att bygga det antal så kallade förpliktelseplatser vilket krävts i planbestämmelserna. Med detta avsågs en skyldighet att bygga parkeringsplatser utifrån det antal kvadratmeter våningsyta som byggs eller antalet bostäder. Avsikten var att ingå ett servitutsavtal mellan Fastighets AB B och ägarna av grannfastigheterna, innehållande en överenskommelse om placering av grannfastigheternas förpliktelseplatser i Fastighets Ab B:s parkeringsanläggning. Utifrån servitutsavtalet uppkom en rätt för en ägare av en grannfastighet att reservera förpliktelseplatser för ifrågavarande fastighets användning och Fastighets Ab B ansvarade vid sidan om byggandet av parkeringsanläggningen för underhållet, administreringen och servicen av parkeringsanläggningsplatserna och för alla kostnader som orsakas av detta. Fastighets AB B var berättigat att ta ut en ersättning för användningsrätten av varje grannfastighetsägare, vilken grundade sig på byggandet av förpliktelseplatser. Därtill var Fastighet Ab B enligt servitutsavtalet berättigat att ta ut en marknadsmässig hyra av användarna av parkeringsanläggningen.

Centralskattenämnden ansåg att anskaffningsutgiften för parkeringsanläggningen i beskattningen av Fastighets Ab B periodiserades enligt bestämmelserna om anläggningstillgångar. När en grannfastighetsägare utifrån de förpliktelseplatser som anvisats till parkeringsanläggningen betalade en ersättning för användningsrätten till Fastighets Ab B, skulle ersättningen ses som en avgift enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Följaktligen skulle de inbetalningar som fåtts i form av ersättningar för användningsrätt dras av från anskaffningsutgiften för parkeringsanläggningen och anskaffningsutgiften för parkeringsanläggningen var avdragbar i den utsträckning som den inte täckts med de ersättningar för användningsrätt som grannfastighetsägarna betalat. Förhandsavgörande för skatteåren 2020–2021.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 8 § 1 mom. 2 punkten
Inkomstskattelagen 116 § 2 mom.

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagats