CSN:2020/14

Har getts
19.5.2020
Diarienummer
VH/274/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Skattskyldighetsgrupp, Huvudrörelse, Filial, Avdragsrätt

A:s huvudrörelse var etablerad i ett land utanför EU och dess filial i Finland. Huvudrörelsen hörde i det egna etableringslandet till en skattskyldighetsgrupp enligt den nationella skattelagstiftningen i landet i fråga. Huvudrörelsen tillhandahöll tjänster till den i Finland etablerade filialen och tog ut en ersättning för dessa.

Skattskyldighetsgruppen enligt den nationella lagstiftningen i landet utanför EU omfattades inte av tillämpningsområdet för artikel 11 i mervärdesskattedirektivet. Debiteringen mellan huvudrörelsen och filialen handlade följaktligen inte om försäljning av en skattskyldighetsgrupp som ska ses som en självständig mervärdespliktig till en filial som ska ses som en självständig mervärdesskattepliktig, utan om intern debitering av en mervärdesskattskyldig. Följaktligen skulle den i Finland etablerade filialen inte betala mervärdesskatt utifrån den omvända mervärdesskattskyldigheten på de tjänster för vilka huvudrörelsen tog en ut en ersättning av filialen.

A:s huvudrörelse erbjöd krediter till företagskunder i Finland. Filialen tillhandahöll tjänster i anknytning till den kreditgivning som huvudrörelsen utövade i Finland såsom förberedelse av kreditansökningar, limitbeslut, kreditanalyser och kreditbedömning. När det fanns ett direkt samband mellan de tjänster som filialen tillhandahöll och den mervärdesskattefria kreditgivning enligt MomsL 41 § och 42 § 1 mom. 2 punkten vilken huvudrörelsen utövade, hade filialen inte rätt att dra av mervärdesskatt på de anskaffningar som anknöt till tillhandahållandet av de tjänster som anknöt till denna verksamhet.

Förhandsavgörande för perioden 19.5.2020–31.12.2021.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 1 mom., 13 a § 1 mom., 18 § 2 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 2 punkten, 65 §, 102 § 1 mom. 1 punkten, 131 § 1 mom. 2 punkten och 4 punkten
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 5, artikel 11
EUD i målet C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, i målet C-210/04, FCE Bank plc, i målet C-165/17, Morgan Stanley & Co International plc

Lagakraftvunnet