CSN:2020/8

Har getts
23.3.2020
Diarienummer
VH/261/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Internationell beskattning, Överföring av förluster vid fusion

Enligt ansökan har man i koncernen A genomfört ett koncerninternt arrangemang där B Limited från Storbritannien hade fusionerats med C S.A. från Luxemburg. Det överlåtande bolaget B Limited hade bedrivit verksamhet i Finland genom sin filial, och även det övertagande bolaget C S.A. hade före fusionen registrerat en filial i Finlands handelsregister.

Skatteförvaltningen hade tidigare uttalat som förhandsavgörande att om B Limited fusioneras med C S.A. och om verksamheten i den finska filialen av B Limited överförs till följs av fusioneringen till den finska filialen av C S.A., kan de principer som framgår av 52 a § och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 52 e § 4 mom. tillämpas vid beskattningen.

Centralskattenämnden ansåg att till följd av fusioneringen överfördes de förluster som fastställts för den finska filialen av B Limited enligt 123 a § 2 mom. till avdrag i C S.A.:s beskattning. Trots att det i de ovannämnda bestämmelserna inte fastställs några förutsättningar för ägarskap vad gäller överföring av förluster, begränsades avdragen för förlusterna i C S.A.:s beskattning emellertid på basis av hänvisningsbestämmelserna i 123 a § i inkomstskattelagen av de allmänna bestämmelserna i 119 § och 122 § i inkomstskattelagen. Därmed förutsatte avdrag för förlusterna i C S.A.:s beskattning ett tillstånd som avses i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen om det i bolaget till följd av lämnande av fusionsvederlag eller på annat sätt har skett ett ägarbyte som avses i 1 mom. av den ovannämnda bestämmelsen. Förhandsavgörande för skatteår 2019.

Inkomstskattelagen 122 § 1 mom. och 3 mom. samt 123 a § 2 mom.
Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 a § och 52 b §

Lagakraftvunnet