CSN:2020/4

Har getts
28.2.2020
Diarienummer
VH/5292/02.05.04/2019
Beskattning av personlig inkomst, Personalemission, Gamla aktier

Enligt ansökningshandlingarna hade A skatteåret 2019 tecknat arbetsgivarkoncernens moderbolag B ASA:s aktier enligt norsk bolagsrättslig reglering vid ett förfarande som kan jämställas med en aktieemission som avses i 9 kap i aktiebolagslagen (624/2006). I emissionen hade egna aktier som koncernens moderbolag hade förvärvat på börsen erbjudits koncernens alla arbetstagare för teckning till nedsatt pris.

Med beaktande av ordalydelsen i 66 § 1 mom. i inkomstskattelagen ansåg centralskattenämnden att den förmån A hade fått med stöd av nämnda bestämmelse var skattepliktig till den del nedsättningen av aktiens pris var mer än 10 procent av aktiens gängse pris. Hur de aktier som A hade tecknat i det tidigare hade kommit i B ASA:s besittning, hade ingen betydelse i ärendet.

Förhandsavgörande för skatteår 2019.

Inkomstskattelagen 66 § 1 mom.

HFD 24.2.2021 L H491 årsboken (ingen ändring)