CSN:2019/62

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/2113/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Periodisering av utgifter, Anskaffningsutgift för aktier, Försäkring av företagsförvärv

Enligt ansökningshandlingarna hade A Ab kommit överens om förvärv av aktiestocket i B Ab. A Ab hade i samband med detta företagsförvärv tecknat en s.k. Warranty & Indemnity-försäkring som gällde garantier enligt köpebrevet och särskilda ansvar av försäljarna av aktierna i B Ab.

Centralskattenämnden konstaterade att till anskaffningsutgiften för aktierna räknas alla utgifter som har nära samband med aktieförvärvet. Utgifter som inte kan hänföras till aktieförvärvet räknas inte till deras anskaffningsutgift. Den Warranty & Indemnity-försäkring som beskrivits i ansökningshandlingarna hade tecknats för den händelse att de garantier som försäljarna lämnat i köpebrevet för aktierna inte skulle gälla och köparen skulle i så fall ha rätt till prissänkning. Enligt försäkringsavtalet hade försäkringen trätt i kraft under samma dag då köpebrevet för aktierna hade undertecknats. Av ansökningshandlingarna framgick det även att Warranty & Indemnity-forsäkringen hade behandlats som en del av köpebrevet för aktierna.

Centralskattenämnden ansåg att försäkringspremien utgjorde en utgift som på så sätt hade nära samband med anskaffningen av aktierna att den skulle i beskattningen räknas till aktiernas anskaffningsutgift såsom avses i 14 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Således kunde sökanden inte dra av den försäkringspremie som avsågs i ansökan i sin beskattning som en årlig avgift.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 14 § 1 mom.

Omröstning 6-2

HFD 22.12.2020 L 4398 årsboken (ingen ändring)