CSN:2019/61

Har getts
5.12.2019
Diarienummer
VH/2633/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Skattskyldighetsgrupp, Näringsidkare som i huvudsak säljer finansiella tjänster

Enligt ansökan hade A Abp inte några anställda och bolaget bedrev inte någon momspliktig affärsverksamhet. A Abp:s verksamhet som omfattades av tillämpningsområdet för mervärdesskatt bestod uteslutande av beviljande av räntepliktiga krediter till koncernbolag.

Vidare enligt ansökan ägde A Abp B Ab, C Ab och D Ab som i huvudsak sålde finansieringstjänster som avses i 41 § i mervärdesskattelagen eller försäkringstjänster som avses i 44 § 1 mom. De sökande bolagen ingick alla i koncernen A. Koncernen bedrev finansierings- och försäkringsverksamhet och dess moderbolag A Abp:s aktier var föremål för offentlig handel och samma personer var verksamma i bolagens förvaltningsorgan bl.a. som vd och stydelseledamot.

Centralskattenämnden ansåg att under de omständigheter som beskrivs i ansökan och med beaktande av lagens syfte som framgår av styrelsens framställning, skulle A Abp betraktas som näringsidkare som i huvudsak säljer finansiella tjänster som avses i 13 a § i inkomstskattelagen och att A Abp, B Ab, C Ab och D Ab var nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende såsom avses i 13 a § 3 mom. i mervärdesskattelagen.

Således hade A Abp, B Ab, C Ab och D Ab rätt att sinsemellan bilda en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 05.12.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 13 a §
Artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

HFD 20.4.2021 H1319 (upphävt och returnerat)