CSN:2019/59

Har getts
28.11.2019
Diarienummer
VH/2353/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Bassamfund, Ekonomisk verksamhet, Försäljningsverksamhet

A Abp ägde i sin helhet B S.A vars skatterättsliga hemvist fanns i Schweiz.

Enligt ansökningshandlingarna hade B S.A till sin verksamhet inhyrda kontorslokaler samt nödvändig kontorsutrustning. Bolaget hade cirka 60 anställda, en verkställande direktör och styrelse. Två styrelsemedlemmar arbetade från Schweiz som bolagets anställda. Förutom styrelsemedlemmarna hade ytterligare tre av bolagets anställda firmateckningsrätt. Alla avtal undertecknades i princip av två anställda med firmateckningsrätt.

Enligt ansökningshandlingarna var B S.A:s omsättning under räkenskapsåret 2018 cirka 3,7 miljarder euro, de likvida medlen cirka 140 miljoner euro och eget kapital cirka 190 miljoner euro. Med avkastningen från sin affärsverksamhet har B S.A. under flera av sina verksamhetsår kunnat generera utdelning åt sitt moderbolag. Enligt bokslutet för räkenskapsåret 2018 hade bolaget i praktiken ackumulerat intäkter endast från omsättningen.

A Abp begärde ett förhandsavgörande i en situation, där över 50 procent av B S.A:s omsättning bestod av försäljningen i Schweiz, där bolaget sålde produkter producerade av koncernbolagen utanför Schweiz, till kunder i olika länder, som antingen tillhörde koncernen eller inte.

CSN ansåg att under de omständigheter som beskrivs i ansökningshandlingarna, ska dotterbolaget i Schweiz, som ägs helt och hållet av sökanden, betraktas som en utländsk enhet i enlighet med lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 3 § 1 mom., som i verkligheten placerat sig i sin hemvist och som de facto bedrev ekonomisk verksamhet där.

CSN konstaterade att den utländska enhetens jurisdiktion fanns inte med på Europeiska unionens råds lista över samarbetsovilliga jurisdiktioner, och att man kommit överens med jurisdiktionerna om informationssamarbete i skatteärenden mellan myndigheterna i enlighet med lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 3 § 2 mom. punkterna 1 och 2.

CSN ansåg att produktionsverksamheten, som bedrevs av koncernbolagen, var industriell produktionsverksamhet, som avses i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 3 § 2 mom. punkt 3, och försäljningen av dessa produkter den försäljningsverksamhet som avses i bestämmelsen och som direkt tjänar den industriella produktionsverksamheten. När man vidare tog i betraktande den redogörelse i ansökningshandlingarna, som gäller enhetens ackumulering av intäkter, ansåg CSN att B S.A uppfyllde förutsättningen för huvudsaklighet enligt lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 3 § 2 mom. punkt 3, om över 50 procent av dess omsättning under omständigheter, som beskrivs i ansökningshandlingarna, bestod av försäljningsverksamheten i Schweiz eller annan verksamhet som avses i lagparagrafen.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund 3 §

Lagakraftvunnen