CSN:2019/50

Har getts
25.10.2019
Diarienummer
VH/2387/02.05.04/2019
Beskattning av personlig inkomst, Frivillig individuell pensionsförsäkring, Överföring till en ny arbetsgivare

Enligt ansökan hade A:s tidigare arbetsgivare tecknat en frivillig individuell pensionsförsäkring för A. Försäkringen hade 1.12.2015 överförts till A till följd av att A:s anställningsförhållande till B Ab hade upphört. Efter överföringen hade försäkringens sparsumma inte kumulerats med försäkringspremier, men A hade emellertid betalat administrationskostnaderna för försäkringen samt livförsäkringspremierna själv. Enligt ansökan var avsikten att nu överföra denna pensionsförsäkring från A till den nuvarande arbetsgivare C Ab så att alla av pensionsförsäkringens förpliktelser skulle som sådana vara bindande för C Ab.

Centralskattenämnden konstaterade att på basis av det som lagts fram i ansökan hade denna pensionsförsäkrings sparsumma kumulerats enbart med prestationer som betalats av A:s tidigare arbetsgivare B Ab och att efter överföringen skulle prestationer som kumulerar sparsumman betalas av A:s nuvarande arbetsgivare C Ab. När ordalydelsen i 68 § 2 mom. i inkomstskattelagen beaktades med hänsyn till detta, ansåg centralskattenämnden att i de omständigheter som lagts fram i ansökan kunde den frivilliga individuella pensionsförsäkring vars villkor inte ändrades vid överföringen betraktas som en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare som avses i 68 § 2 mom. i inkomstskattelagen efter det att försäkringen hade överförts från A till C Ab.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Inkomstskattelagen 68 § 2 mom.

Lagakraftvunnet