CSN:2019/49

Har getts
25.10.2019
Diarienummer
VH/2259/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Aktiverade räntekostnader, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Bundenhet till avdrag i bokföringen

Enligt ansökan hade A Ab börjat bygga ett nytt kraftverk under 2015 och avsikten var att ta kraftverket i drift under 2019. A Ab hade under räkenskapsperioderna 2016–2018 i sin bokföring aktiverat räntekostnader som hänför sig till byggandet av kraftverket. P.g.a. att projektet inte var slutfört hade räntekostnaderna registrerats i pågående anskaffningar. A Ab hade för avsikt att på basis av 4 kap. 5 § i bokföringslagen inkludera räntekostnaderna under byggtiden i anskaffningsutgiften efter det att kraftverket tagits i bruk under skatteåret 2019.

I och med att kraftverksprojektets räntekostnader under byggtiden inte hade dragits av i bokföringen på det sätt som beskrivits i ansökan, ansåg centralskattenämnden att det var fråga om räntekostnader som i beskattningen ansågs ingå i anskaffningsutgiften med stöd av 14 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Under de omständigheter som beskrivs i ansökan var nettoräntekostnader på lån som tagits efter 17.6.2016 som var större än det procentbaserade belopp som ska dras av och som uppgått till högst 3 000 000 euro och som betalats till parter som inte är i koncerngemenskap i enlighet med 18 § 4 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet därmed i A Ab:s beskattning avdragbara som en del av utgiftsrester på anskaffningsutgiften till den del som räntorna hade i bokföringen aktiverats i pågående anskaffningar innan 1.1.2019.

På basis av regeringens proposition 172/1967 drar man av de räntekostnader som dras av enligt 23 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet från anskaffningsutgiften som en separat post. I och med att räntekostnaderna under de omständigheter som beskrivs i ansökan ansågs i beskattningen ingå i anskaffningsutgiften i enlighet med 14 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, ansåg centralskattenämnden att räntekostnaderna inte kan dras av i A Ab:s beskattning på det sätt som föreskrivits i 23 § i lagen.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 12 §, 14 § 1 mom., 18 a § och 23 §

Lagakraftvunnet