CSN:2019/53

Har getts
25.10.2019
Diarienummer
VH/2379/02.05.04/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Kapitalplaceringsverksamhet, Fondernas fond

A AB som skulle grundas i Sverige hade för avsikt att investera som en tyst bolagsman i ett finländskt bolag B Kb. B Kb var en så kallad fondernas fond som investerade som en tyst bolagsman i den finländska målfonden C KB som för sin del investerade bland annat i finländska aktiebolag som inte börslistats.

Centralskattenämnden ansåg att enligt den redogörelse som lagts fram i ansökningshandlingarna skulle C Kb betraktas som en alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder vars enda avsikt enligt bolagsavtalet och i verkligheten var att bedriva kapitalplaceringsverksamhet. Således utgjorde den del av C Kb:s inkomst som motsvarar A AB:s andel med stöd av 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen skattepliktig inkomst endast till den del som inkomsten skulle ha varit skattepliktig, om den betalats direkt till A AB, även om den del som motsvarar A Ab:s andel av den nämnda inkomsten uppkom på basis av B Kb:s inkomstandel.

Förhandsavgörande för skatteår 2019.

Inkomstskattelagen 9 § 5 och 6 mom.

Se CSN 34/2018

Lagakraftvunnet