CSN:2019/39

Har getts
6.9.2019
Diarienummer
VH/1062/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Undantag från skattebelagd försäljning, Finansiell tjänst, Indrivning av fordran

En bank beviljade en sökande finansiering för affärsverksamhet och fick i samband med finansieringsarrangemanget rätt till hela kassaflödet från konsumentfordringar med låg risk som fastställts i finansieringsavtalet. Fordringarnas kreditförlustrisk överfördes till banken, medan sökanden behöll äganderätten till fordringarna. Sökanden ansvarade själv för indrivningen och hade rätt att ta ut indrivningsavgifter och dröjsmålsmålsränta.

Finansieringsbeloppet fastställdes i detalj i ansökan, och banken debiterade månatlig ränta på sökandens tillgängliga lånekapital.

För ordnandet av finansiering betalade sökanden till banken dessutom en årlig förvaltningsavgift som baserade sig på sökandens tillgängliga kreditlimit. Förvaltningsavgiften var en avgift för ordnandet och förvaltningen av den ovan beskrivna finansieringen.

Centralskattenämnden ansåg att arrangemanget enligt ansökan var ett kredit- och finansieringsarrangemang. Banken skötte inte indrivningen av fordringar för sökandens räkning och tillhandahöll inga andra motsvarande skattepliktiga tjänster på det sätt som avses i domen C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring av unionens domstol. Delningen av kreditförlustrisken enligt ansökan var en del av det skattefria finansieringsarrangemanget och bildade inte en separat tjänst. Enligt neutralitetsprincipen skulle liknande sinsemellan konkurrerande finansiella tjänster behandlas på samma sätt i momsbeskattningen.

Därför var det enligt 42 § 1 mom. 2 och 3 punkten i mervärdesskattelagen fråga om kreditgivning och kreditförvaltning, dvs. en skattefri tjänst, som bedrevs av banken. Därför skulle sökanden inte betala finsk moms enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet på basis av finansieringsavtalet enligt ansökan.

Förhandsavgörande för perioden 6.9.2019-31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 42 § 1 mom. 2 och 3 punkten.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 1 punkt b, c och d
Dom av unionens domstol i målet C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
HFD 2013:129
HFD 2014:191

Lagakraftvunnet