CSN:2019/30

Har getts
14.6.2019
Diarienummer
VH/2216/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Socialvården

A Ab erbjöd tjänster för äldre i ett bostadshus, som byggts av B Ab. B Ab slöt hyres- och bostadsrättsavtal med de boende. De boende kunde även bo i ägarbostäder. Till hyres- och bostadsrättsbostäderna valdes boende, som på basis av en bedömning gjord av stadens socialtjänst eller någon annan expert inom social- och hälsovården var i behov av särskilt stöd. De som bodde i ägarbostäder var i huvudsak äldre än 66 år eller på annat sätt i behov av särskilt stöd.

A Ab erbjöd de boende basservice, som bestod av att utföra en servicerådgivningstjänst. Dessutom kunde man för utflykter i samband med basservicen och andra gruppaktiviteter debitera en separat ersättning. A Ab var för en del av verksamhetsställena registrerad i registret över serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom den privata social- och hälsovården. För en del av verksamhetsställena var A Ab ännu inte registrerad i registret över serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom den privata social- och hälsovården, men A Ab hade också för dessa verksamhetsställen gjort en anmälan till den kommun på vars område A Ab erbjöd basservice.

Basservice, det vill säga servicerådgivningstjänst, och utflykter och andra gruppaktiviteter som ordnas i samband med den skulle anses vara en socialvårdstjänst, såsom avses i lagen om privat socialservice. När servicerådgivningen ingick i serviceplanen för mottagaren och A Ab även hade en plan för egenkontroll, skulle servicerådgivningen ges som momsbefriad socialvård, såsom avses i § 38 i mervärdesskattelagen, på de verksamhetsställen för vilka A Ab var registrerad i registret över serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom den privata social- och hälsovården. För de delar som A Ab inte var registrerad i registret över serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom den privata social- och hälsovården, var det vid erbjudande av servicerådgivning fråga om momsbelagd försäljning enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen.

Behandlingen av moms för utflykter och andra gruppaktiviteter, som ordnats i samband med servicerådgivningstjänsten, bestämdes på motsvarande sätt som för den servicerådgivningstjänst som de förknippades med. När serviceinstruktören endast samlade in kostnaden från klienterna för att förmedla den vidare till den som producerade utflykten eller någon annan gruppaktivitet, var det inte fråga om försäljning, såsom avses i 1 § 1 mom. 1 punkten och i 18 § i mervärdesskattelagen, och således debiterades inte någon moms.

De extratjänster som A Ab erbjöd bestod till exempel av hemstädning, utdelning av mediciner, duschhjälp och tvättservice. Extratjänsterna var sådana stödtjänster som ingick i socialtjänsterna som inte registreras separat i registret över serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom den privata social- och hälsovården. För givande av dessa tjänster hade A Ab gjort en anmälan till den kommun på vars område A Ab erbjöd tjänster. När man om erbjudande av extratjänster gjorde upp en service- eller vårdplan med mottagaren av tjänsten och när A Ab även hade en plan för egenkontroll, skulle extratjänsterna anses vara momsbefriad socialvård, såsom avses i 38 § i mervärdesskattelagen.        

Förhandsavgörande för perioden 14.6.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 37 § och 38 § 1 mom

Lagakraftvunnen