CSN:2019/21

Har getts
29.5.2019
Diarienummer
VH/2902/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Begreppet vara, Begreppet tjänst, Överlåtelse av vara, Utförande av tjänst

A Ab erbjöd helhetsprestationer som till exempel kunde innehålla följande faser: Kunden skickade uppgifter om dokumentinnehållet till A Ab till exempel som XML-filer. A Ab bearbetade uppgifterna på det sätt som man kommit överens om med kunden. Dokumentet kunde till exempel redigeras så att det motsvarade kundens visuella profil med logotyper, typsnitt och övrig layout. Därefter skapade A Ab en utskriftsfil och skrev ut dokumentet antingen i svartvitt eller färg som enkel- eller dubbelsidig utskrift. Därefter kuverterades dokumentet. Helhetsprestationen omfattade även sortering och distribution. För distributionen använde A Ab underentreprenörer.

De mest betydande delfaktorerna av helhetsprestationen utgjordes av utförandet av tjänsterna. Prestationen innehöll inte överföring av materiella tillgångar till nyttighetens köpare så att det skulle ha varit fråga om överlåtelse av vara. Försäljningen av nyttigheten skulle därmed betraktas som försäljning av tjänst, så som avses i 18 § 2 mom. i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 29.5.2019-31.12.2020

Mervärdesskattelagen 17 och 18 §
Lagen om Skatteförvaltningen 14 § 1 mom.
Direktivet om mervärdesskatt (2006/112/EG) artikel 14.1 och artikel 24.1
EUD i ärendet C-88/09 (Graphic Procédé)

Lagakraftvunnet