CSN:2019/24

Har getts
13.6.2019
Diarienummer
VH/1683/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Avdragsgillhet för utgift, Periodisering av utgift, IT-utvecklingsprojekt

Enligt ansökningshandlingarna hade arbetet under den sista fasen av ett IT-utvecklingsprojekt som A Ab genomfört 2012-2018 inte framskridit enligt plan. 2018 hade A Ab beslutat att tills vidare avbryta projektet och skriva ned alla utgifter som hänförde sig till den sista fasen av projektet och som hade aktiverats i bolagets balansräkning 2014-2018. Det var osäkert om det genomförda utvecklingsarbetet kunde till någon del utnyttjas i framtiden.

Centralskattenämnden ansåg att de utgifter som hade aktiverats 2014-2018 och orsakats av den sista fasen av det i ansökningshandlingarna beskrivna IT-utvecklingsprojektet hade betalats på det sätt som avses i NärSkL 7 § för inkomstens förvärvande och bibehållande och utgifterna var därmed avdragbara inom näringsverksamheten.

Med beaktande av att man hade 2018 beslutat att avbryta projektet och att det var osäkert om de utgifter som hänförde sig till sista utvecklingsfasen av projektet senare skulle generera inkomster ansåg Centralskattenämnden att A Ab kan enligt NärSkL 22 § dra av alla utgifter som uppkommit 2014-2018 och som förorsakats bolaget p.g.a. den sista utvecklingsfasen av projektet som kostnader för skatteåret 2018. Förhandsavgörande för skatteår 2018.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 § och 22 §

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras

Lagakraftvunnet