CSN:2019/19

Har getts
9.5.2019
Diarienummer
VH/979/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Jämförelse av balansräkningar, Värdering av investeringsfastigheter

Enligt ansökan fungerade B Ab som moderbolag till koncernen B och ägde hela aktiestocken i Fastighet Ab A. Både balansräkningen i koncernbokslutet som B Ab upprättade och balansräkningen i Fastighet Ab A:s bokslut upprättades enligt bestämmelserna i bokföringslagen. I balansräkningen i koncernbokslutet som B Ab upprättat hade investeringsfastigheterna värderats till verkligt värde enligt 5 kap. 2 b § i bokföringslagen. I Fastighet Ab A:s balansräkning hade fastigheterna värderats till anskaffningsutgift enligt 5 kap 5 § i bokföringslagen.

Centralskattenämnden ansåg att koncernbokslutet under de i ansökan beskrivna omständigheterna hade upprättats på så sätt som avses i NärSkL 18 b § 5 mom. delvis enligt andra bestämmelser än Fastighet Ab A:s balansräkning. Om Fastighet Ab A värderade fastigheterna i sin balansräkning som upprättas för jämförelse av balansräkningar till verkligt värde enligt 5 kap. 2 b § i bokföringslagen, ansågs balansräkningen vara upprättad enligt NärSkL 18 b § 5 mom. enligt samma bestämmelser som koncernbalansräkningen.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019–2020.

18 b § 1 och 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet