CSN:2019/20

Har getts
9.5.2019
Diarienummer
VH/959/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Långsiktigt offentligt, infrastrukturprojekt

Enligt ansökningsdokumenten hade Bostad Ab A med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) fått räntestöd för ett projekt för nybyggnad av bostäder. Utöver räntestödslånet som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) godkänt finansierades projektet med ett delägarlån från en aktieägare i Bostad Ab A. Den projektansvarige, lånekostnaderna, tillgångarna och inkomsterna fanns alla i Europeiska unionen.

Centralskattenämnden ansåg att de räntor som uppkommer för dessa lån skulle betraktas såsom i NärSkL 18 b § 1 mom. 3 punkten avsedda ränteutgifter som uppkom för lån med vilka det långsiktiga offentliga infrastrukturprojektet enligt NärSkL 18 b § 4 mom. finansierades. De ränteutgifter som medfördes av lånet som Bostad Ab A för det offentliga infrastrukturprojektet fått av en av sina delägare skulle betraktas som ränteutgifter som avses i NärSkL 18 b § 1 mom. 3 punkten.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019–2020.

18 b § 1 och 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet