CSN:2019/11

Har getts
4.4.2019
Diarienummer
VH/66/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Tillämpning av begränsningarna av ränteavdrag, Finansiellt företag

Enligt ansökningshandlingarna var A Kb ett fastighetsplaceringsbolag som ägde aktiestockarna i Fastighetsaktiebolaget B och Fastighetsaktiebolaget C. De tysta bolagsmännen i A Kb, den inhemska Pensionsanstalten D och den i en annan EU-stat registrerade Pensionsanstalten E, ägde lika stora andelar i A Kb och enligt ansökningshandlingarna bedrev arbetspensionsförsäkringsverksamhet. A Kb:s enda ansvarige bolagsman var F GP Ab, som också ägdes i lika stora andelar av Pensionsanstalten D och Pensionsanstalten E. Enligt A Kb:s bolagsavtal fördelades bolagets ackumulerade nettointäkter och kapitalåterbäringarna till de tysta bolagsmännen i förhållande till deras bolagsandelar. Fastighetsaktiebolaget B hade från första början ägts av A Kb och bolaget hade även grundats av A Kb. Fastighetsaktiebolaget C had emellertid förvärvats av A Kb som ett existerande bolag.

Centralskattenämnden konstaterade att enligt den redogörelse som lagts fram i ansökningshandlingarna ägdes A Kb i sin helhet av en arbetspensionsanstalt som avses i 18 b § 3 mom. 9 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt en utländsk arbetspensionsanstalt som likställs med den, medan Fastighetsaktiebolaget B och Fastighetsaktiebolaget C var A Kb:s helägda dotterbolag. Avkastningen från A Kb:s verksamhet flöt i sin helhet in till de arbetspensionsanstalter som ägde A Kb.

Centralskattenämnden ansåg att A Kb, Fastighetsaktiebolaget B och Fastighetsaktiebolaget C var under de förhållanden som beskrivits i ansökan juridiska personer i enlighet med 18 b § 3 mom. 9 punkten i i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och att de hade grundats p.g.a. arbetspensionsanstalternas placeringar. Hur sökandebolagen hade kommit att delvis direkt och delvis indirekt ägas av arbetspensionsanstalterna hade ingen betydelse i ärendet. Förhandsavgörande för skatteåren 2019-2020.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 b § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. 9 punkten

Lagakraftvunnet