CSN:2019/14

Har getts
26.4.2019
Diarienummer
VH/515/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Parkeringsverksamhet, Uthyrning av områden för parkering av fordon, Rätt till reserverad eller fri parkeringsplats på basis av aktieinnehav, Fordon, Avdragsrätt

A Ab byggde på egen bekostnad en parkeringsanläggning uteslutande till sin egen ägo.

Aktierna i A Ab fördelades i aktieserierna A och B. Alla aktier i serie A berättigade till parkering i parkeringsanläggningen på en reserverad parkeringsplats mot en månatlig parkeringsavgift. Alla aktier i serie B berättigade mot en månatlig parkeringsavgift till parkering av ett fordon i parkeringsanläggningen på någon vid parkeringstidpunkten ledig parkeringsplats som inte var reserverad. Utöver delägarparkeringen hade bolaget även kortfristiga kundparkeringsplatser.

Eftersom A Ab inte hyrde ut bostadsutrymmen eller affärslokaler, och bolaget inte heller enligt planbestämmelser, bygglov eller någon annan orsak hade skyldighet att överlåta parkeringsrätt till boende i eller användare av områdets bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag, har uthyrningen inte haft en nära anknytning till skattefri uthyrning av bostadsutrymmen och affärslokaler. Det hade ingen betydelse om parkeringsplatserna var reserverade eller inte. Verksamheten som A Ab beskrev i sin ansökan betraktades sålunda som uthyrning av platser för parkering av fordon enligt 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen beträffande aktierna i serierna A och B både vad gäller delägarparkeringen och kundparkeringen.

Beträffande mervärdesskattebehandlingen av A Ab:s verksamhet hade det inte betydelse om fordonet som parkerades var en bil eller exempelvis en motorcykel, skoter, elcykel eller cykel.

En del av parkeringsplatserna försågs med teknik som lämpar sig för att ladda fordon. A Ab debiterade parkeringsplatsens användare för att ladda elström. Sökandens överlåtelse av elström hade således ett samband med sådan mervärdesskattepliktig affärsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen. Därmed anses debiteringen av parkeringsplatsens användare för användningen av elström utgöra skattepliktig försäljning av varor enligt mervärdesskattelagen.

A Ab hade rätt att med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen i sin helhet dra av momsen på byggkostnaderna samt anskaffningarna som A Ab hade gjort för den i ansökan beskrivna verksamheten.

Förhandsavgörande för tiden 26.4.2019–31.12.2020.

1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 29 § 1 mom. 5 punkten och 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. i mervärdesskattelagen.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1 l, 135.2 b och artikel 168 a
KHO:2016:38
KHO:2018:108
Dom av EU-domstolen i målet C-173/88, Henriksen och C-428/02, Marselisborg

HFD 6.7.2020 L 2984 (ingen ändring)