Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

CSN:2019/18

Har getts
26.4.2019
Diarienummer
VH/2977/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Samkontorstjänst, Uthyrning av skrivbordsplats, Uthyrning av kontorslokal, Uthyrning av fast egendom, Servicehelhet

A Ab tillhandahöll fyra olika typer av samservicetjänster. I tre av tjänsterna hyrde kunden en eller flera skrivbordsplatser. Skrivbordsplatsen kunde antingen vara utsedd för en viss person eller inte. I en av tjänsterna hyrde kunden ett låsförsett kontorslokal. I tjänsten ingick rätten att använda skrivbordsplatsen eller kontorsutrymmet samt säkerhets- och organiseringstjänster, städtjänster, internet-/WIFI-anslutning, utskrifts- och kopieringstjänster, kvälls- och frukostevenemang samt andra evenemang.

Rätten att använda en skrivbordsplats ansågs i första hand omfatta möjligheten att använda skrivbordsplatsen för arbete. När skrivbordsplatsen fanns i samma utrymmen med andra skrivbordsplatser ansågs användaren av skrivbordsplatsen inte få en uteslutande rätt att besitta en fastighet och utesluta andra personer från användningen av denna rätt. Det var således inte fråga om en sådan ”uthyrning av fast egendom” som avses i unionsdomstolens rättspraxis. Rätten att använda skrivbordsplatsen och de övriga tjänsterna hade så nära anknytning till varandra att de objektivt sett bildade en sådan odelbar ekonomisk prestation att en uppdelning av denna skulle vara konstgjord. Det var således fråga om en enda tjänst och moms skulle betalas på försäljningen av tjänsten enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i MomsL.

När A Ab överlät en tjänst som innehöll rätten att använda låsförsedda kontorsutrymmen konkurrerade A Ab med andra aktörer som erbjöd kontorsutrymmen på samma marknad. Överlåtelse av rätten att använda låsta kontorsutrymmen ansågs vara sådan ”uthyrning av fast egendom” som avses i unionsdomstolens rättspraxis, dvs. sådan överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet som avses i 27 § i MomsL. Överlåtelse av nyttjanderätt till kontorsutrymmen och övriga tjänster hade så nära anknytning till varandra att de objektivt sett bildade en sådan odelbar ekonomisk prestation att en uppdelning av denna skulle vara konstgjord. Det var fråga om en tjänst som i sin helhet skulle betraktas som överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet och moms skulle inte betalas på tjänsten enligt 27 § eller 29 § i MomsL.

Förhandsavgörande för tiden 26.4.2019–31.12.2020.

1 § 1 mom. 1 punkten, 27 §, 28 §, 29 § 1 mom. 4 punkten, 30 § 1 mom. i mervärdesskattelagen
EU-rådets genomförandeförordning 282/2011 sådan den lyder i förordningen 1042/2013 artikel 13 b
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135 punkt 1 underpunkt I

HFD 24.9.2020 L 3747 årsbok (ingen ändring)