CSN:2018/46

Har getts
19.10.2018
Diarienummer
A40/8210/2018
Mervärdesskatt, Parkeringsverksamhet

Fastighetsaktiebolaget hade anskaffat en fastighet på vilken det bygger ett flervåningshus. Dessutom hade fastighetsaktiebolaget anskaffat från staden en fastighet bredvid flervåningshuset på vilken det bygger ett hotell. Staden hade ställt som förutsättning för försäljningen av hotellfastigheten att det byggs ett parkeringshus. För byggandet av parkeringshuset hade fastighetsaktiebolaget anskaffat en separat fastighet. Parkeringsverksamheten skulle avskiljas till ett separat parkeringsbolag. Vem som helst kunde använda parkeringsbolagets parkeringsutrymmen på samma villkor mot betalning.

Även om staden hade ställt som förutsättning för försäljningen av hotellfastigheten att det byggs ett parkeringshus hade rätten att använda parkeringsplatser i parkeringshuset inte uppstått på basis av besittning av en bostadslägenhet eller bedrivande av hotellverksamhet, utan först på basis av ett separat avtal om användning av parkeringsplatser. Överlåtelse av parkeringsbolagets parkeringsplatser hade således inte något samband med överlåtelse av bostads- eller affärslokaler. Överlåtelse av parkeringsplatser var sådan uthyrning av platser för fordonsparkering enligt 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen för vilken parkeringsbolaget skulle betala mervärdesskatt.

Förhandsavgörande för tiden 19.10.2018–31.12.2019

27 § 1 mom., 28 §, 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen
Momsdirektivet (2006/112/EY) artikel 135.1.1 och 135.b1.

HFD 14.8.2019 L 3638 (ingen ändring)