Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

CSN:2019/4

Har getts
1.2.2019
Diarienummer
VH/2399/02.05.04/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Aktiebyte, Vederlag

A Ab hade enligt ansökan anskaffat sökandenas aktier i det svenska B AB. Aktierna utgjorde 9,5 % av B Ab:s aktiestock och A Ab anskaffade aktierna mot sina egna aktier som det emitterade.

Sökandena hade överlåtit sina aktier i B AB som en del av ett arrangemang där B AB:s hela aktiestock hade bytt ägare mot vederlag som huvudsakligen bestod av andra tillgångar än aktier. Överlåtelsen av B Ab:s aktier hade avtalats om mellan samtliga parter i samma överlåtelsehandling. A Ab, som hade anskaffat majoriteten av aktierna i B AB, hade inte före arrangemanget ägt en enda aktie av B AB:s aktiestock.

Centralskattenämnden ansåg att överlåtelsen av B AB:s aktier inte skulle betraktas i sökandenas beskattning som sådant aktiebyte som avses i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåret 2018.

52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Beslutet publiceras endast som kort referat.

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagat