CSN:2018/51

Har getts
16.11.2018
Diarienummer
VH/2218/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Begreppet vara, Vara som sedvanligt ingår i vården, Vara som överlåtits i samband med utförandet av hälso- och sjukvårdstjänster, Tandprotes, Arbetsprestation som hänför sig till en tandprotes,

A Ab var ett tandlaboratorium som sålde bettskenor och styrdon för borrar som tandtekniker och specialtandtekniker tillverkat enligt tandläkares instruktioner. Priset för bettskenor och styrdon för borrar bestod av utfört arbete och ingredienserna. A Ab utförde också reparations- och ändringsarbeten på bettskenor och styrdon för borrar i efterhand.

Överlåtelsen av varan, dvs. bettskenan eller styrdonet för borr, avsågs utgöra ett syfte i sig ur mottagarens synpunkt. Det var därmed fråga om försäljning av varan. Varans försäljningspris kunde inte fördelas i varans andel och tjänstens andel.

A Ab utförde inte några vårdåtgärder för vårdmottagaren i samband med överlåtelse av bettskenor och styrdon för borrar, varmed det inte var fråga om att den som bedriver vårdverksamhet i samband med vården överlåter varor som sedvanligt ingår i vården såsom avses i MomsL 34 § 2 mom. då dessa varor såldes. Bettskenor och styrdon för borrar betraktades inte heller som tandproteser som avses i MomsL 36 § 3 punkten, varför deras försäljning inte var momsfri mot denna grund heller. Eftersom bettskenorna och styrdonen för borrar inte överläts i samband med utförandet av hälso- och sjukvårdstjänster, kunde MomsL 36 § 5 punkten inte heller tillämpas på försäljningen. A Ab skulle därmed betala mervärdesskatt för försäljningen av bettskenor och styrdon för borrar.

MomsL 36 § 3 punkten och mervärdesskattedirektivets artikel 135 punkt 1 stycke e avviker sig något från varandra till ordalydelsen. Vid tolkning av artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet ska man beakta bestämmelsens syfte och mål. En tolkning enligt vilken tandteknikers andra arbetsprestationer som hänför sig till varor än arbetsprestationer som hänför sig till tandproteser skulle befrias från mervärdesskatt kan inte betraktas motsvara bestämmelsens syfte och mål. MomsL 36 § 3 punkten och mervärdesskattedirektivets artikel 135 punkt 1 stycke e ska således tolkas enhetligt. Eftersom bettskenor och styrdon för borrar inte skulle betraktas som tandproteser som avses i MomsL 36 § 3 punkten, kunde man därmed inte heller betrakta de arbetsprestationer som hänförde sig till dem som arbetsprestationer som hänför sig till tandproteser. A Ab skulle betala mervärdesskatt på reparations- och ändringsarbeten på bettskenor och styrdon för borrar som utfördes i efterhand.

Förhandsavgörande för perioden 16.11.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 §, 36 § 2, 3 och 5 punkten.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 14 punkt 1, artikel 132 punkt 1 stycke e

Omröstning 4-2

HFD 17.4.2020 L 1743 (partiellt ändrats)