CSN:2018/47

Har getts
19.10.2018
Diarienummer
A82/8210/2017
Mervärdesskatt, Utbildningstjänst

Enligt ansökan anordnade X Ab arbetshandledningsutbildning tillsammans med ett engelskt universitet. Urvalet av studerandena skedde enligt kriterier som universitetet hade fastställt och studerandena registrerades vid universitetet som examensstuderande. Utbildningen genomfördes enligt universitetets reglemente och den examen som avlades var en del av Storbritanniens lagstadgade utbildningssystem. Omfattningen av examen var 90 studiepoäng och den riktgivande utbildningstiden två läsår (4 terminer). Utbildningen genomfördes i huvudsak i Finland och huvudsakligen av X Ab.

Centralskattenämnden ansåg att universitetet ansvarade för arbetshandledningsutbildningen och att det var fråga om en utbildning som universitetet erbjöd. Det var fråga om en underleverantörssituation, där universitetet köpte det praktiska genomförandet av arbetshandledningsutbildningar i Finland av X Ab. Som examensutfärdare sålde universitetet emellertid den egentliga utbildningen till studerandena.

Universitetet måste betraktas som en näringsidkare som avses i bestämmelserna om försäljningsland. Eftersom X Ab inte överlät underleverantörstjänsten till universitetets fasta driftställe i Finland och sätet för universitetets ekonomiska verksamhet inte var i Finland, såldes den av X Ab utförda tjänsten inte i Finland i enlighet med 65 § i mervärdesskattelagen, och ingen skatt skulle betalas till Finland.

Då universitetet var säljare av de i ansökan avsedda utbildningstjänsterna och dessa tjänster utfördes i Finland, ägde verksamheten rum i Finland på det sätt som avses i 69 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen.

Den utbildning som avses i ansökan anordnades inte i Finland med stöd av lagen, och den understöddes inte med stöd av lagen i Finland med offentliga medel. Anordnandet av utbildningar skedde i Finland under konkurrensförhållanden. Centralskattenämnden ansåg att under dessa omständigheter skulle det engelska universitetet betala mervärdesskatt på försäljningen av den utbildningstjänst som avses i ansökan i och med att försäljningslandet för tjänsten var Finland.

Förhandsavgörande för perioden: 7.12.2018-31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 39 §, 40 §, 65 § och 69 d § 2 mom.

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

HFD 30.3.2020 L 1458 (upphävt)