CSN:2018/49

Har getts
26.10.2018
Diarienummer
A61/8210/2018
Internationell beskattning, Placeringsfond, Fusion, EU-rätt

Enligt ansökan var sökanden en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person som hade för avsikt att investera i tillväxtandelar i den finländska placeringsfonden A.

Placeringsfonden A skulle enligt 16 kap. i lagen om placeringsfonder fusioneras antingen med underfonden B av en dansk placeringsfond under förvaltning
i föreningsform eller underfonden C av en SICAV-placeringsfond med hemvist i Luxemburg. Enligt ansökan var båda dessa fonder underfonder av fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet. Vid den planerade fusionen överfördes tillgångarna och åtagandena av placeringsfond A till den övertagande underfonden, och samtidigt upplöstes placeringsfond A utan likvidationsförfarande och dess andelsägare blev andelsägare i den övertagande underfonden. Fusionen genomfördes enligt reglerna i lagen om placeringsfonder samt de tillämpliga civilrättsliga bestämmelserna i Danmark eller Luxemburg. Vid fusionen fick placeringsfond A:s andelsägare tillväxtandelar i den övertagande underfonden i fusionsvederlag, och något annat vederlag utgick inte.

Centralskattenämnden ansåg att de principer som avses i NärSkL 52 a och 52 b § ska tillämpas då placeringsfond A fusioneras på det sätt som beskrivits i ansökan med en underfond av ett fondföretag i en annan medlemsstat i enlighet med fondföretagsdirektivet. Bytet av sökandens andelar i placeringsfond A till andelar i den övertagande placeringsfonden betraktades inte som en överlåtelse i sökandens beskattning. Förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52, 52 a, 52 b och 52 e §
Inkomstskattelagen 20 och 28 §
Artikel 49 och 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagakraftvunnet