CSN:2018/44

Har getts
28.9.2018
Diarienummer
A35/8210/2018
Beskattning av personlig inkomst, Fond för fritt eget kapital, Återbetalning av kapital

Sökanden hade vid en riktad emission 2016 tecknat 250 000 aktier i A Ab till ett totalt teckningspris på 250 000 euro, vilket i sin helhet hade intagits i A Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Vidare hade sökanden 2017 tecknat sammanlagt 62 900 aktier i A Ab.

A Ab:s fond för fritt eget kapital hade i sin helhet bestått av de teckningspriser för aktier som vid aktieemissioner intagits i fonden. A Ab hade i december 2017 delat ut medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital så att för varje aktie hade 0,624 euro betalats ut. Vid tidpunkten för utbetalning av medel hade sökanden ägt sammanlagt 312 900 aktier för vilka hen vid utdelningen av medel hade erhållit sammanlagt 195 249,60 euro.

Centralskattenämnden ansåg att i de förhållanden som beskrivits i ansökan ska bestämmelsen i 45 a § i inkomstskattelagen om skattepliktig överlåtelse till alla delar tillämpas på den medelutdelning på 195 249,60 euro som sökanden erhållit på basis av A Ab:s aktieägares beslut från december. När den skattskyldiga fick återbetalning av sin kapitalplacering i bolaget, hade det ingen betydelse i det aktuella ärendet att endast en del av de aktier som medelutdelningen till sökanden baserats på hade vid aktieemissionen enligt den redogörelse som lämnats i ansökan intagits mot placeringen i fonden för inbetalt fritt eget kapital och övriga aktier förvärvats på annat sätt.

Förhandsavgörande för åren 2017 och 2018.

Inkomstskattelagen 33 b § 6 mom., 45 a § och 46 a §

Lagakraftvunnet